ถาม-ตอบ (Q&A)
การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
โพสโดย
Krusa
sawitree.kpw@gmail.com
ชื่อเรื่อง การบริหารเชิงระบบโดยใช้ KPWS-SMART Model เป็นกระบวนการขับเคลื่อนและ ปรับปรุงผลการด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ผู้วิจัย นางกิษรา เทสันตะ ต ำแหน่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา สถำนศึกษำ โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ต าบลโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ศรีสะเกษ ยโสธร
https://drive.google.com/file/d/1JR3tCDCVRcJkt0-EHTcN2Mvcbx-5v4nx/view?usp=sharing
โพสโดย : Krusa
IP : 171.98.81.7
โพสเมื่อวันที่ : 07 มิ.ย. 2565,20:42 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :