ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โพสโดย
kingstar
khongkhalimeen@gmail.com
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาบทเพลงประกอบภาพ  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้                    พออยู่พอกิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชื่อผู้วิจัย         นางศศิรินทร์  ธารพระจันทร์  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  สำนักการศึกษาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช                        จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2560
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ  ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  และจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) บทเพลงประกอบภาพ ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 10 เพลง คือ เล่มที่ 1เรื่อง คุณค่าของคนพอเพียง มี 5 เพลง เล่มที่ 2 เรื่องรักพ่อรักษ์ป่ารักษ์น้ำ  มี 5 เพลง โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่งสนุกสนานซึ่งผู้วิจัยแต่งเองทั้งหมด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน รวม 13 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ และ (4) แบบประเมินความพึงพอใจ  ผ่านการวิเคราะห์หาค่าความยากง่ายค่าอำนาจจำแนก  และความเชื่อมั่นจนมีประสิทธิภาพนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ชุด หลังจากทดลองแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เก็บรวบรวมคะแนนและเมื่อเรียนจบผ่านไปแล้ว 3 เดือนให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความคงทนในการเรียนรู้และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแล้วนำผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าร้อยละ และสถิติทดสอบทีแบบ dependent  Sample
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
               1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ  ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองหาประสิทธิภาพ กลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวม /  เรื่องคุณค่าของคนพอเพียง  มีประสิทธิภาพ  85.95/86.75  เรื่องรักพ่อรักษ์ป่ารักษ์น้ำ  มีประสิทธิภาพ  85.55/86.45  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
               2. ผลการเปรียบเทียบสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้วยบทเพลงประกอบภาพ ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
               3.  ผลการศึกษาความคงทนในการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบแล้ว 3 เดือน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.55 คิดเป็นร้อยละ 75.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ  70
               4. ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์และความคงทนในการเรียนรู้  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55
 
โพสโดย : kingstar
IP : 118.172.42.224
โพสเมื่อวันที่ : 01 ก.พ. 2563,20:54 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :