ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ
โพสโดย
krutangmo
direkrit132@gmail.com
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการ ด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ชื่อผู้ศึกษา        นางสาวฐิติพันธุ์   จันทร์แก้ว
ตำแหน่ง          ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพธิ์  เทศบาลนคร
                     นครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่วิจัย           2557
 
บทคัดย่อ
 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 32 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม และจัดกิจกรรมโดยใช้ด้วยเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ และบูรณาการกับการแสดงบทบาทสมมติในบทสนทนาคนรู้ใจ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) เอกสารประกอบการเรียนบทเพลงประกอบภาพแบบบูรณาการ จำนวน 2 เล่ม ได้แก่ เล่มที่ 1 เรื่องเหลียวแลหลังสุโขทัย และเล่มที่ 2 เรื่อง สานใจมรดกโลก  ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 14 เพลง  โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่งสนุกสนาน ซึ่งผู้ศึกษาแต่งเองทั้งหมด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเพลงและภาพ  จำนวน 14 แผน รวม 14 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ผ่านการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและความเชื่อมั่นจนมีประสิทธิภาพนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบฝึกหัด จำนวน 14 ชุด และแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 14 ชุด และ (4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียน เก็บรวบรวมคะแนน แล้วนำผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าร้อยละ  และค่าที  (t – test) 
ผลการวิจัยพบว่า
1.    ผลการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ  87.12/87.83  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ  วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.    ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบ    การเรียนเชิงบูรณาการด้วยบทเพลงและภาพ วิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความ      พึงพอใจโดยรวมในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30
โพสโดย : krutangmo
IP : 119.42.83.94
โพสเมื่อวันที่ : 10 พ.ค. 2560,11:23 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :