ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน
โพสโดย
krutangmo

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย       นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ

หน่วยงาน      โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สำนักการศึกษา  

                 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีที่ทำวิจัย     2557

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  3.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   3.2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน  และ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจำเป็นการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 9 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  จำนวน 9 คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน ระดับ 3.5 ขึ้นไป จำนวน 60 คน ปีการศึกษา  2557  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสำรวจความต้องการนิเทศการสอน  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 5) แบบประเมินสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.       ผลการศึกษาความต้องการการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความต้องการการนิเทศการสอนด้านความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์  ด้านโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  ด้านกระบวนการนิเทศการสอน  และด้านข้อบ่งชี้สภาพความสำเร็จ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

2.       ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พบว่ารูปแบบการนิเทศการสอน  ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินงานนิเทศการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็น 2) ขั้นให้ความรู้ก่อนการนิเทศการสอน 3) ขั้นวางแผนการนิเทศการสอน 4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศการสอน และ 5) ขั้นประเมินผลการนิเทศการสอน

3.       ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3.1 สมรรถภาพการนิเทศการสอนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านครูผู้สอน  ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล  โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี   

3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 - 6  หลังใช้รูปแบบการนิเทศการสอน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสโดย : krutangmo
IP : 1.47.69.71
โพสเมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2560,19:05 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: