ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน
โพสโดย
krutangmo
direkrit132@gmail.com

ชื่อเรื่อง         การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ชื่อผู้วิจัย       นายเกรียงไกร  วุฒิมานพ

หน่วยงาน      โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  สำนักการศึกษา  

                 เทศบาลนครนครศรีธรรมราช  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ปีที่ทำวิจัย     2557

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความต้องการการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช   2) สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 3) ศึกษาผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  3.1) ประเมินผลสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6   3.2) ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ก่อนและหลังการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน  และ 4) ประเมินความพึงพอใจของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ซึ่งการดำเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวิเคราะห์สภาพและประเมินความต้องการจำเป็นการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 2 สร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบการนิเทศการสอน ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบการนิเทศการสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 3 คน  ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1–6 จำนวน 9 คน ครูผู้สอนคณิตศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6  จำนวน 9 คน  และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6  ที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และมีผลการเรียน ระดับ 3.5 ขึ้นไป จำนวน 60 คน ปีการศึกษา  2557  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1) แบบสำรวจความต้องการนิเทศการสอน  2) แบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  3) แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ 5) แบบประเมินสมรรถภาพการนิเทศต่อการจัดการเรียนรู้ของครู  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติขั้นพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าร้อยละ 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.       ผลการศึกษาความต้องการการนิเทศการสอน  เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พบว่าผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  มีความต้องการการนิเทศการสอนด้านความรู้พื้นฐานและวัตถุประสงค์  ด้านโครงสร้างขององค์กรที่เกี่ยวข้อง  ด้านกระบวนการนิเทศการสอน  และด้านข้อบ่งชี้สภาพความสำเร็จ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก    

2.       ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  พบว่ารูปแบบการนิเทศการสอน  ของโรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  ประกอบด้วยขั้นตอนกระบวนการของการดำเนินงานนิเทศการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นศึกษาสภาพและความต้องการจำเป็น 2) ขั้นให้ความรู้ก่อนการนิเทศการสอน 3) ขั้นวางแผนการนิเทศการสอน 4) ขั้นปฏิบัติการนิเทศการสอน และ 5) ขั้นประเมินผลการนิเทศการสอน

3.       ผลของการใช้รูปแบบการนิเทศการสอน เพื่อเพิ่มศักยภาพครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 

3.1 สมรรถภาพการนิเทศการสอนต่อการจัดการเรียนรู้ของครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ด้านครูผู้สอน  ด้านบรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  ด้านสื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน  และด้านการวัดและประเมินผล  โดยรวมผ่านเกณฑ์อยู่ในระดับดี   

3.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 - 6  หลังใช้รูปแบบการนิเทศการสอน สูงกว่าก่อนใช้รูปแบบการนิเทศการสอน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05            

4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีต่อรูปแบบการนิเทศการสอน  โรงเรียนนานาชาติเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

โพสโดย : krutangmo
IP : 1.47.69.71
โพสเมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2560,19:05 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :