ถาม-ตอบ (Q&A)
ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โพสโดย
krutangmo
direkrit132@gmail.com

ชื่อเรื่อง         ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เรื่อง ธรรมชาติ

                  กับการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม                ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                          

ผู้วิจัย           นางศศิรินทร์  ธารพระจันทร์  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช                      

ปีที่ศึกษา       2557

 

บทคัดย่อ

ผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้  โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่อง ธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1) เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) เพื่อศึกษาผลการใช้แนวทางการดำเนินการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนด้านความพอเพียง ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 45 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  วิธีดำเนินการวิจัยมี 4 ขั้นตอน ดังนี้  (1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างรูปแบบ (2) การออกแบบและสร้างรูปแบบ (3) การทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง (4) ประเมินผลและปรับปรุงรูปแบบ  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 50 ข้อ  3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  4) แผนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องธรรมชาติกับการเปลี่ยนแปลง  และ 5) แบบประเมินพฤติกรรมของนักเรียนด้านความพอเพียง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วยค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

 

 

ผลการวิจัยพบว่า

1.       รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยองค์ประกอบ 6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความสนใจ/กำหนดเป้าหมาย 2) ขั้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 3) ขั้นเสนอความรู้ใหม่/บูรณาการ 4) ขั้นนำเสนอผลงาน  5) ขั้นประเมินผล/สรุปผล  และ 6) ขั้นนำไปประยุกต์ใช้

2.    ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนใช้รูปแบบคิดเป็นร้อยละ 56.18 และหลังการใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง คิดเป็นร้อยละ 87.38 ผ่านเกณฑ์ระดับ 3 นั่นคือหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

3.    พฤติกรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ด้านความพอเพียง  ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.58 คิดเป็นร้อยละ 85.92 นั่นคือ ผ่านเกณฑ์ระดับคุณภาพ 3 ดีเยี่ยม

4.    ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีความพึงพอใจโดยรวม  อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.29

โพสโดย : krutangmo
IP : 1.47.69.71
โพสเมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2560,19:03 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :