ถาม-ตอบ (Q&A)
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้
โพสโดย
krutangmo
direkrit132@gmail.com
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6
ชื่อผู้วิจัย         นางศศิรินทร์  ธารพระจันทร์  โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  สำนักการศึกษา   
                     เทศบาลนครนครศรีธรรมราช    จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ดำเนินการ    2557
 
บทคัดย่อ
 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  ก่อนเรียนและหลังเรียน (3) ศึกษาความคงทนในการเรียนรู้ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ หลังจากเรียนจบแล้ว  3 เดือน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 70 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 40 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ด้วยการจับฉลากโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  และจัดกิจกรรมโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย (1) บทเพลงประกอบภาพ ซึ่งมีเพลงทั้งหมด 10 เพลง คือ เล่มที่ 1 เรื่อง คุณค่าของคนพอเพียง มี 5 เพลง เล่มที่ 2 เรื่องรักพ่อรักษ์ป่ารักษ์น้ำ  มี 5 เพลง โดยใช้ทำนองเพลงลูกทุ่งสนุกสนาน  ซึ่งผู้วิจัยแต่งเองทั้งหมด (2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 12 แผน รวม 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน  50 ข้อ ผ่านการวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนก  และความเชื่อมั่น  จนมีประสิทธิภาพนำไปทดลองใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  เก็บรวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบย่อยและแบบทดสอบหลังเรียน จำนวน 10 ชุด หลังจากเสร็จสิ้นการทดลองแล้ว ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  เก็บรวบรวมคะแนนและเมื่อเรียนจบผ่านไปแล้ว 3 เดือน ให้นักเรียนกลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกครั้ง เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ความคงทนในการเรียนรู้ และสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนแล้วนำผลไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค่าร้อยละและค่าที  (t – test) 
 
 
 
ผลการวิจัยพบว่า
1.    ประสิทธิภาพของบทเพลงประกอบภาพ  ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากการทดลองภาคสนามมีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ 85.43/ 85.87 และนักเรียนกลุ่มตัวอย่างมีประสิทธิภาพโดยรวม  เท่ากับ 85.75/ 86.53  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชุดเศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.    ความคงทนในการเรียนรู้  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบแล้ว 3 เดือน มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 37.55 คิดเป็นร้อยละ 75.10  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือร้อยละ  70
4.    ผลการศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเพลงประกอบภาพ ชุด เศรษฐศาสตร์น่ารู้พออยู่พอกิน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม โดยรวมมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.55
โพสโดย : krutangmo
IP : 1.47.69.71
โพสเมื่อวันที่ : 21 มี.ค. 2560,19:02 น.
แสดงความเห็น
ความคิดเห็น :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :