ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมคุณค่าความดี 5 ประการ
โพสโดย
krutangmo
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์และพฤติกรรมคุณค่าความดี 5 ประการ  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง”กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผู้ศึกษา                     นายวรวิทย์   สิริกาญจน์  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์                                    เทศบาลนครนครคศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ศึกษา         2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์ 80/80 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมคุณค่าความดี 5 ประการ หลังจากใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5 จำนวน 33 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับสลาก โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้มี 5 ชนิดได้แก่ (1) เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไป ไม่โกง” จำนวน 4 เล่ม  ได้แก่  เล่มที่ 1 เรื่องเด็กดีคิดดีทำดี  เล่มที่ 2 เด็กดีทำดีตามบทบาท  เล่มที่ 3 เด็กดีทำดีตามสิทธิ และเล่มที่ 4 เด็กดีทำดีมีสมานฉันท์ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ (คู่มือ) จำนวน 12 แผน เวลา 12 ชั่วโมง (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.88 (4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” มีข้อคำถามจำนวน 10 ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.81 และ (5) แบบบันทึกการสังเกตพฤติกรรมคุณค่าความดี 5 ประการ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ทั้ง 5 ชนิด ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญ และผ่านการทดสอบจนมีคุณภาพก่อนนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test  (dependent Samples)
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
1.  ประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก)  “เด็กดีโตไปไม่โกง” สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โดยรวมมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.27/84.77 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก)  “เด็กดีโตไปไม่โกง” หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
3.  ผลการศึกษาพฤติกรรมคุณค่าความดี 5 ประการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังจากใช้เอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก) “เด็กดีโตไปไม่โกง” โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.46 ร้อยละ 82.00 ในระดับคุณภาพดี  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อผ่านการประเมินทุกข้อมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.20 – 2.80 ในระดับคุณภาพดีถึงดีเยี่ยม
4.  ผลการประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนเพลงพื้นบ้าน (เพลงบอก)  “เด็กดีโตไปไม่โกง” โดยรวมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาแต่ละเรื่องพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจเรื่องเด็กดีทำดีตามบทบาท มากที่สุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ เรื่อง เด็กดีทำดีมีสมานฉันท์ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ระดับมากที่สุด รองลงมา เรื่อง เด็กดีทำดีตามสิทธิ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และเรื่อง เด็กดีคิดดีทำดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 ระดับมาก ตามลำดับ
โพสโดย : krutangmo
IP : 171.96.28.63
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2559,20:46 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: