ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการเรียนรู้
โพสโดย
krutangmo
ชื่อเรื่อง           การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2
ผู้วิจัย                      นางสาวสุธิตา  เจริญจิตต์  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ศึกษา         2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ตามเกณฑ์  80/80 2) ศึกษาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุดหนูจะเป็นเด็กดี และ 3) ศึกษาความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม กลุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 35 คน ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการสุ่มอย่าง่าย (Simple Random Sampling) แบบจับสลาก โดยมีห้องเรียนเป็นหน่วยการสุ่ม  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จำนวน 15 แผน 2) หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี จำนวน 5 เรื่อง  3) แบบสังเกตวัดพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม จำนวน 25 ข้อ วัดพฤติกรรมด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ด้านความสามัคคี และด้านความประหยัด  วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยหาค่าร้อยละ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยการบรรยายสรุปข้อค้นพบต่าง ๆ จากการบันทึกพฤติกรรมและผลการเรียนรู้ของนักเรียนและการทดสอบค่า T-test ผลการศึกษาพบว่า   
1.    ประสิทธิภาพของหนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุดหนูจะเป็นเด็กดี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยรวมมีประสิทธิภาพ 83.10/83.71 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้
2.    พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม ด้านความมีระเบียบวินัย ด้านความซื่อสัตย์สุจริต ด้านความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  ด้านความสามัคคี  และด้านความประหยัด ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี โดยรวมมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 84.59 ระดับดี เมื่อพิจารณาพฤติกรรมแต่ละด้านพบว่าอยู่ในระดับดีทุกด้าน (89.68, 86.51, 86.97, 84.57, 84.22)
3.    ความสามารถในการเรียนรู้ โดยใช้หนังสือนิทานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประกอบการเชิดหุ่นมือ ชุด หนูจะเป็นเด็กดี ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังจัดกิจกรรมสูงกว่าก่อนจัดกิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
โพสโดย : krutangmo
IP : 171.96.28.63
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2559,20:26 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: