ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เว็บบอร์ด
เฉพาะสมาชิกเท่านั้นต้องการสมัครสมาชิกใหม่ คลิกที่นี่ หรือเข้าระบบ คลิกที่นี่
รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน
โพสโดย
krutangmo
ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียน             ชั้นประถมศึกษาปีที่  3
ผู้ศึกษา           นางมยุรา  เสมอภพ  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ปฏิบัติหน้าที่โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปีที่ศึกษา         2558
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามเกณฑ์  80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน ก่อนและหลังการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 3  3) ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/6 จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เทศบาลนครนครศรีธรรมราช โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและการเขียนไม่ถูกต้อง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” จำนวน 4 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน เวลา 16 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ ทั้ง 4 เล่ม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าร้อยละ  ( )  ค่าเฉลี่ย ( )  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบ  t – test และการหาดัชนีประสิทธิผล (EI)
ผลการศึกษาปรากฏผลดังนี้
1.   ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” ทั้ง 4 เล่ม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ 82.39/82.94  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3.   ค่าดัชนีประสิทธิผลทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7308 แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 73.08
4.   ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ “อ่านเขียนเรียนสร้างสรรค์” กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าเป็นไปในทางบวกระดับมากถึงมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยตั้งแต่  4.46 - 4.55 นั่นคือมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50    
โพสโดย : krutangmo
IP : 171.96.28.63
โพสเมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2559,19:53 น.
สมาชิกล็อกอินเข้าระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น
ชื่อล็อกอิน:
รหัสผ่าน: