คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูผาสุกิจโกศล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : องค์กรทางพระศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกิษรา เทสันตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเพ็ง นัยนิตย์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ สุมาลั
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเปรม ศักดิ์เทวินทร์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางประภาพร ธรรมรส
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.ปรีชา ดีพูน
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางณปภัช สายคำพันธ์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมถวิล มาลัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ เชื้อชัย
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.อ.วิชัย โพธิ์งาม
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางอุสุมา สามี
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายบรรพต จิตโชติ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางชณัชดา ผาคำ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู