ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุพล วรรณจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายผิน แสนสุข
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเทอดสิทธิ์ อุตส่าห์
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูผาสุกิจโกศล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสมปอง ฐานุตุตโร
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสนาน ธรรมรส
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตติ์ กองรักษา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายทองใบ ศรีเสมอ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลภา ปุนณศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางกรกันยา กุลสิงห์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ กัณหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : คณะศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายเสถียร ปัดถา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางปราณีต ดอกไม้
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวถนอม บุญประสงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา