ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ประดิษฐ์ ศิลาบุตร
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุพล วรรณจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูผาสุกิจโกศล
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐกิตติ์ กองรักษา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางวัลภา ปุนณศิริ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยณรงค์ กัณหา
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจาก : คณะศิษย์เก่า
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวถนอม บุญประสงค์
ตำแหน่ง : คณะกรรมการสถานศึกษา