ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี
ครู คศ.3

นายเชิด อ่อนศรี
ครู คศ.3

นางสาวเหงียน ทิมีตรัง
ครูเวียดนาม