ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรียา ศักดิ์เทวินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวเหงียน ทิมีตรัง
ครูเวียดนาม

Miss.Ma Xiaomin
ครูอาสมัครชาวจีน (2561)