ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางปรียา ศักดิ์เทวินทร์
ครู คศ.3

นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี
ครู คศ.3

นางสุชัญญา เตียวพานิชกิจ
ครู คศ.3

นางสาวเหงียน ทิมีตรัง
ครูเวียดนาม

Miss.Wang Ying Jie
ครูแลกเปลี่ยนชาวจีน