นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 63

นายยุทธพิชัย นัยนิตย์

หัวหน้านักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 63
เบอร์โทร : 061-0810591

นายธนพงษ์ สุแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 081-4688819

นางสาวขนิษฐา สอดศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 099-0756699

นายทศพร ยาตรา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 095-1582348

นายสรศักดิ์ มูลวงษ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 062-9868344

นายวัชระกร เกษกรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 088-0744745

นายเอกพจณ์ มาลีศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 087-5438116

นางสาวกาญจนี เสวะมาตย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 065-3395621

นางสาวพิมณเรส ละครศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 096-8733359

นางสาวสร้อยสุดา ธาตุทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 093-5493070

นายชาญยุทธ ศรีพุทธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 093-8527507

นางสาวเปรมฤทัย โลสันเทียะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิลาวรรณ มั่นใจ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐสิมา ไชยโคตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู