กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุวิทย์ ศรีนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1