ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุวิทย์ ศรีนนท์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
ครู คศ.3

นางพัชรี แซ่เตีย
ครู คศ.3

นางพนมนุช ศิริภูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวิตรี นามวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวจิตตวดี จิตประเสริญ์
พนักงานราชการ