นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 62

นายธรรมจร โสดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพัชรพล อินตา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายพันลพ บุญปัญญา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายศักดิ์ดา แก้วดวงงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวโชติกา พิมสมาน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอาทิตยา จึงวัฒนานนท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรอุมา มัฆวิมาลย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเจนจิรา ภิญโญภาพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุธัญวรัตน์ ผิวงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรัตนาพร เสาศิริ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอภิญญา สะดวก
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกานดา จวงจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวภริตา ประเสริฐชาติ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู