ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมงคล สมาน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพรทิวา รสสุนทร
ครูพิเศษ

นายธนรัชต์ ดีพูน
ครูพิเศษ