กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีรโชติ พลชัย
ครูพิเศษ นาฎศิลป์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายรัตนตรัย พรมประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง