นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 61

นายธีระพงษ์ ศรีบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาววรรณภรณ์ สมาน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวประวีณา รักษาแดน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรัญญา เจียงแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัฐธยาน์ วิชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรไพรินทร์ นามมนุษย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู