ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 60

นายธีรพล บิดาวงเดช (ครูเบียร์)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

นางสาวปอรันร์ หอมหวล (ครูปอ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเพชรจิรา สุพรรณนนท์ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรพรรณ จันดากร (ครูแต๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจุฑารัตน์ ยอดจันดา(ครูกุ๊กไก่)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกิ่งแก้ว เจริญเชาว์ (ครูชมพู)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุวนันท์ ศรีสวัสดิ์ (ครูคิว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวทัศนีย์ สีสัน (ครูบ๊วย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพัชรี รัตนวัน (ครูอิ๋ว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอุมาพร อาบุญงาม (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสิทธิ์ รุนเจริญ (ครูต้าร์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกานติมา แสนสุข (ครูนุ่น)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนริศรา บัวมาศ (ครูเจน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรัชณีกร มาลีศรี (ครูมด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู