นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 60

นายธีรพล บิดาวงเดช (ครูเบียร์)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0908237028
อีเมล์ : Theerpol.bida56@sskru.ac.th

นางสาวปอรันร์ หอมหวล (ครูปอ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0930697357
อีเมล์ : Porrun.homh56@sskru.ac.th

นางสาวเพชรจิรา สุพรรณนนท์ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0880938589
อีเมล์ : Phetjira.supa56@sskru.ac.th

นางสาวอรพรรณ จันดากร (ครูแต๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0804822384
อีเมล์ : Orapun.jand56@sskru.ac.th

นางสาวจุฑารัตน์ ยอดจันดา(ครูกุ๊กไก่)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0616690973
อีเมล์ : Jutarat.yodj56@sskru.ac.th

นางสาวกิ่งแก้ว เจริญเชาว์ (ครูชมพู)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : 0884775192
อีเมล์ : kingkeaw.char56@sskru.ac.th

นางสาวสุวนันท์ ศรีสวัสดิ์ (ครูคิว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0874590932
อีเมล์ : qzasuwanan@gmail.com

นางสาวทัศนีย์ สีสัน (ครูบ๊วย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 0610755993
อีเมล์ : tassanee.seesan@gmail.com

นางสาวพัชรี รัตนวัน (ครูอิ๋ว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0650821485
อีเมล์ : patcharee. aiw2111@gmail.com

นางสาวอุมาพร อาบุญงาม (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0931725945
อีเมล์ : annawika611@gmail.com

นายสิทธิ์ รุนเจริญ (ครูต้าร์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0981649758
อีเมล์ : Roonjarert43@hotmail.com

นางสาวกานติมา แสนสุข (ครูนุ่น)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0991692431

นางสาวนริศรา บัวมาศ (ครูเจน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0945752598

นางสาวรัชณีกร มาลีศรี (ครูมด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0913437085