นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 59

นายชัยทวี แสวงวงค์ (ครูนัท)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)
ครูประจำชั้น
เบอร์โทร : 088-3547688

นางสาวณิชชาภัทร หมายสุขธนาภา (ครูบุ๋มบิ๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 090-6219374

นางสาวยุพา จะโรจร (ครูยุ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 081-0660027

นางสาวสุภาวรรณ สุทา (ครูโบว์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 061-9408740

นางสาวณัชชา คูณลาน (ครูเนย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 084-5169026
อีเมล์ : Nutcha84@gmail.com

นางสาวรุ่งอรุณ มาลัยผ่อง (ครูมิ้งค์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 088-0866876
อีเมล์ : Rungaroon22522@gmail.com

นางสาว พรศิริ ศรีลา (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2
เบอร์โทร : -
อีเมล์ : Piscesfish2@gmail.com

นายธนบัตร บุตตะ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 087-5467252

นางสาว มนสิชา สีน้อย (ครูเเพร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 087-3609989
อีเมล์ : prarylove@hotmail.com

นางสาวสดุดี ทวีฉลาด (ครูผึ้ง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
อีเมล์ : patpartty@hotmail.com

นายกชกร กุลชรัตน์ (ครูกด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปรีชา ประชุมวงค์ (ครูนนท์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 098-2363618
อีเมล์ : preecha19441@gmail.com

นางสาวปิยนุช จันโท (แขก)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 098-8739159, 098-1019013

นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เบอร์โทร : 085-6102898