ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 59

นายชัยทวี แสวงวงค์ (ครูนัท)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู)

นางสาวณิชชาภัทร หมายสุขธนาภา (ครูบุ๋มบิ๋ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวยุพา จะโรจร (ครูยุ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสุภาวรรณ สุทา (ครูโบว์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวณัชชา คูณลาน (ครูเนย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรุ่งอรุณ มาลัยผ่อง (ครูมิ้งค์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว พรศิริ ศรีลา (ครูส้ม)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธนบัตร บุตตะ (ครูเพชร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาว มนสิชา สีน้อย (ครูเเพร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวสดุดี ทวีฉลาด (ครูผึ้ง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายกชกร กุลชรัตน์ (ครูกด)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายปรีชา ประชุมวงค์ (ครูนนท์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปิยนุช จันโท (แขก)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพัทธ์ชญา อัมพะลพ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู