นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 58

นายเทพบรรจง ทวีพงษ์(ครูแก๊ป)
ประธานนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0882287684
อีเมล์ : gap.izpii@gmail.com

นายณัฐพงศ์ มณีวงศ์(ครูนัฐ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0864883469
อีเมล์ : nesteakung@hotmail.com

นางสาวจุฑามาศ ถาวร(ครูตาล)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0864883893
อีเมล์ : jutamasthaworn@gmail.com

นายมนตรี คำเนตร(ครูเด่น)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 0800723195
อีเมล์ : ball-16.50@hotmail.com

นางสาวสุพัตรา ประถม(ครูแอ้)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)
เบอร์โทร : 0945283143
อีเมล์ : 9009.17@hotmail.com

นางสาวนิตยา วรศิริ(ครูบี)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)
เบอร์โทร : 0906149936
อีเมล์ : nittaya9936@gmail.com

นางสาวจริยา จันทร (ครูยุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(วิทยาศาสตร์)
เบอร์โทร : 0880487648
อีเมล์ : yui00@windowlive.com

นางสาวกวินทรา ค้ำจุน(ครูน้อง)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เคมี)
เบอร์โทร : 0900355016
อีเมล์ : nouvo_nong@hotmail.com

นางสาวศศิวิมล คำศรี (ครูเอ้)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร : 0881340105
อีเมล์ : sexyarial@gmail.com

นางสาวขวัญชนก โปร่งจิต(ครูโบว์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ภาษาอังกฤษ)
เบอร์โทร : 0804885874

นางสาวอัญชลี ขันทอง(ครูวาว)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)

นางสาวสุพรรณี วรรณทวี(ครูแพร)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)
เบอร์โทร : 085-0271693
อีเมล์ : suphanneepaulla@gmail

นางสาวสุพัตรา เตชะสุน(ครูปุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(คณิตศาสตร์)

นายนิธิวัชร สมาน(ครูอ๊อฟ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)
เบอร์โทร : 0881252829
อีเมล์ : nhitiwat@gmail.com

นางสาวอัมพร ศรีอินทร์(ครูเป้า)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)
เบอร์โทร : 0943049104
อีเมล์ : prow_ssk@hotmail.com

นายบัณฑิต จันทานิตย์(ครูทน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สังคม)
เบอร์โทร : 0887214550
อีเมล์ : hkd-citylight@hotmail.com

นายจันทฤทธิ์ คู่แก้ว(ครูบู๊ส)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)
เบอร์โทร : 0827473239
อีเมล์ : Edussk_3130@hotmail.com

นางสาวจริยา เข็มสี(ครูนุ้ย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)
เบอร์โทร : 0880433342
อีเมล์ : nuyza-math@hotmail.com

นายณัฐวุฒิ มาสเวียงชัย(ครูอาร์)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(สุขศึกษาและพลศึกษา)
เบอร์โทร : 0998837911
อีเมล์ : maswingchai@gmail.com

นายกิตติศักดิ์ ดวงชัย(ครูต้า)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เกษตร)
เบอร์โทร : 0988247091
อีเมล์ : ta-ta_606@hotmail.com

นางสาวณัฐาภรณ์ สมหมาย(ครูพลอย)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(เกษตร)
เบอร์โทร : 0981747169
อีเมล์ : natthapron.sm@gmail.com