ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นา่ยคณิต สิ้นโศรก
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ