กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายวิรัตน์ กตะศิลา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายประสิทธิ์ เจริญสุข
พนักงานราชการ