ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสุวิทย์ สิงห์ดง
ครู คศ.3

นายพิริยะ หัตประโคน

นางสาวรุ่งทิวา บุญสอน