นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 57

นายสุพัฒน์ บุญนำ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (ภาษาไทย)
เบอร์โทร : 082-8577461
อีเมล์ : Supatmbussk@gmail.com

นางสาววรินทร์ธร โนนใหญ่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 088-0866922
อีเมล์ : Kongkaart@gmail.com

นางสาวพิมพิไล แต้มศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 088-1084437
อีเมล์ : jubjang1148@gmail.com

นางสาวสุทารัตน์ สุทธิสิน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 098-6480166
อีเมล์ : noi009noi@hotmail.com

นางณัฐฐิณีพร วงศ์ษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คอมพิวเตอร์)
เบอร์โทร : 088-5829926
อีเมล์ : Knpnattineeporn@gmail.com

นางสาวจิราภา อินทร์งาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
เบอร์โทร : 086-8718049
อีเมล์ : Wanna2308@hotmail.com

นางสาวอัจฉรา พฤทธิไพฑูรย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
เบอร์โทร : 094-3652463
อีเมล์ : n_auchara@hotmail.com

นางสาวอรุณทอง จันทกรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (คณิตศาสตร์)
เบอร์โทร : 091-0514965
อีเมล์ : jajah2202@gmail.com

นางสาวลัดดาวัลย์ บุญนาค
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
เบอร์โทร : 080-0016299
อีเมล์ : ladd6182@hotmail.com

นายศักดิ์ดา แอกทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
เบอร์โทร : 091-8157214
อีเมล์ : Edussk_3318@hotmail.com

นางสาวนวลฉวี บุดแสน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (พลศึกษา)
เบอร์โทร : 080-168-131-4
อีเมล์ : naun_tan@hotmail.com

นางสาวศรสวรรค์ สมจิตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)
เบอร์โทร : 093-426-604-2
อีเมล์ : Doraemon-eye@hotmail.com

นางสาวพรรณธิวา ชาติมนตรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)
เบอร์โทร : 085-414-296-5
อีเมล์ : koypantiwa@hotmail.com

นางสาวจุฬาลักษณ์ มิ่งบุญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)
เบอร์โทร : 098-173-236-5
อีเมล์ : jubjangjulalak@hotmail.com

นางสาวเสาวลักษณ์ รัตนมูล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู (สังคมศึกษา)
เบอร์โทร : 094-358-983-2
อีเมล์ : saowalak2004@gmail.com