นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 56

Saray Hun
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0853077280
อีเมล์ : saray555@hotmail.com

นางสาวกองวดี ดวงจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0906175811
อีเมล์ : kongvadee-18@hotmail.com

นางสาวชมัยพร ใจสว่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0828699671
อีเมล์ : pompam.af@hotmail.com

นางสาวอุสุมา บัวแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0881134755
อีเมล์ : usuma755tan@hotmail.com

นางสาวศศิวิมล วงศ์ฉาย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0831279721
อีเมล์ : scool_ba_@hotmail.com

นางสาวอักษรศรี บุญสรวง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0883443848
อีเมล์ : pat_a12@hotmail.com

นางสาวธัญญา เครือบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เบอร์โทร : 0843011023
อีเมล์ : jubjang_poppylove_@hotmail.com

นายสุรศักดิ์ บัญชาเมฆ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3
เบอร์โทร : 0914698810
อีเมล์ : kik.442@gmail.com

นายอภิวัติ คำศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0851926102
อีเมล์ : apiwat_28@hotmail.com

นายธีระชัย อภัยพัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0857769313
อีเมล์ : aphaiphan@gmail.com