ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 56

Saray Hun
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกองวดี ดวงจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชมัยพร ใจสว่าง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอุสุมา บัวแก้ว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศศิวิมล วงศ์ฉาย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอักษรศรี บุญสรวง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวธัญญา เครือบุตร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายสุรศักดิ์ บัญชาเมฆ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายอภิวัติ คำศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธีระชัย อภัยพัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู