ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายอนันทยา ภูมี
ช่างปูน

นางจิระภรณ์ โมทะจิตร
แม่บ้าน