ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง/แม่บ้าน

นายสนิท ทวีศรี
ช่างไม้

นายอนันทยา ภูมี
ช่างปูน

นางนันทิยา วรสา
แม่บ้าน

นางจิระภรณ์ โมทะจิตร
แม่บ้าน