ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนัชฎา ผาคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สมพร นาคถมยา
ครู คศ.3

นายชินณพัฒน์ ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
ครู คศ.3

นางสาวนุจรีย์รัตน์ พานิชกุล
ครูผู้ช่วย