กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมพร นาคถมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางชณัฐดา ผาคำ
ครู คศ.3

นางสาวนุจรีย์รัตน์ พานิชกุล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1