ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

สมพร นาคถมยา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางชนัชฎา ผาคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นายชินณพัฒน์ ศรีเสมอบุญญฤทธิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวนุจรีย์รัตน์ พานิชกุล
ครูผู้ช่วย