ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
ครู คศ.3

นางนิตยา วงศ์หลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางมัณฑนา สิงห์สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายประสิทธิ์ เชื้อชัย (ครูจิตอาสา)(เกษียณอายุราชการ)
ครู คศ.3