กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางพนมนุช ศิริภูล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวิตรี นามวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางมัณฑนา สิงห์สุข
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางนิตยา วงศ์หลวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางจุฬาลักษณ์ แสงหิรัญ
ครู คศ.2

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มเชื้อ (กิ่งเชื้อ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)

นางสาวอภิญญา เพ็งพงษา (เจี๊ยบ)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มเชื้อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)

นางสาวสุพัฒตรา แจ่มเชื้อ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพครู(มรภ.ศรีสะเกษ)