ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสมถวิล มาลัย
ครู คศ.3

นางณปภัช สายคำพันธ์
ครู คศ.3

นายภาดา กันยามัย
ครู คศ.3

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
ครู คศ.3

นางนิตยา วงศ์หลวง
ครู คศ.2

นางมัณฑนา สิงห์สุข
ครู คศ.3

นายประสิทธิ์ เชื้อชัย
ครู คศ.3