ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนวลัย รัตรีพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทยา ดีพูน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0

นางสุบิน ศรภักดี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวอมลวรรณ นาคพันธ์ุ
ครูพิเศษ