ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางกนวลัย รัตรีพันธ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนันทยา ดีพูน
ครู คศ.3

นางสุบิน ศรภักดี
ครู คศ.3

นางสาวอมลวรรณ นาคพันธ์ุ