ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุกัญญา ภิญโญ
ครู คศ.3

นางสาวกมลชนก กุลเกษ
ครูพิเศษ