กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางบุษยพรรษ ริมหนองอ่าง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายสุทัศน์ คำเสียง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกัณฐิกา ศรีมาศ (เจน)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู(มรภ.ร้อยเอ็ด)