ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดา มุขขันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุวิทย์ สิงห์ดง
รักษาการรองผู้อำนวยการงานบุคคล

นายทวีคูณ พันพิพัฒน์
รักษาการรองผู้อำนวยการงานอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นางสาวพัชรี แซ่ตัง
รักษาการรองผู้อำนวยการงานการเงินและพัสดุ

นางสุนันทา เรืองทุม
รักษาการรองผู้อำนวยการงานธุรการ

นางณปภัส สายคำพันธ์
รักษาการรองผู้อำนวยการงานวิชาการ

นางสาวิตรี นามวงศ์
รักษาการรองผู้อำนวยการงานแผนงานและประกันคุณภาพ

นางชนัชฎา ผาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยงานชุมชนและภาคีเครือข่าย

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการงานกิจการนักเรียน