ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ดร.สุพล วรรณจู
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายเปรม ศักดิ์เทวิทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสุวิทย์ มากดี
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นายทวีศักดิ์ ศรีกุล
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน

นายสุวิทย์ สิงห์ดง
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล

นายทวีคูณ พันพิพัฒน์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

นางสาวพัชรี แซ่ตัง
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ

นางสุนันทา เรืองทุม
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ

นางชนัชฎา ผาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายชุมชนและภาคีเครือข่าย

นางสาวิตรี นามวงศ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ