ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
เรื่อง  ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
.....................................................................

 

            โดยที่มีประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  นโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง  ที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต  นโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ประกาศคณะกรรมการการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ฉบับลงวันที่  ๑๑  ตุลาคม  ๒๕๕๙  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จึงขอยกเลิกประกาศโรงเรียน ไกรภักดีวิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ลงวันที่  ๒๓ พฤษภาคม พ.. ๒๕๕๙  และปรับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษา      ขั้นพื้นฐาน จากการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ทั้งบุคลากรทุกคนในโรงเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน                   ในชุมชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกัน  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การประเมินคุณภาพภายในและรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประชุม ครั้งที่ ๑ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

          โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม จึงประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการประเมินคุณภาพภายใน ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐  เป็นต้นไป             

ประกาศ ณ วันที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

แนบท้ายประกาศโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา ฉบับลงวันที่
๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

.....................................

               มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา พ.ศ.๒๕๖๐
มีจำนวน ๔ มาตรฐาน ดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

                     ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

                     ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

               มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

แต่ละมาตรฐานมีรายละเอียดดังนี้

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

               ๑) ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสารและการคิดคำนวณ ตามเกณฑ์ของแต่ละดับชั้น

               ๒) ความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแก้ปัญหา

               ๓) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

               ๔) ความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

               ๕) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ

               ๖) ความพร้อมในการศึกษาต่อ การฝึกงานหรือการทำงาน

๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

               ๑) การมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดโดยไม่ขัดกับกฎหมายและวัฒนธรรมอันดีของสังคม

               ๒) ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

               ๓) การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

               ๔) สุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิตสังคม

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา

๑. การมีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

๒. การวางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

        ๒.การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุกกลุ่มเป้าหมาย และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

        ๒. การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

        ๒.การวางแผนการบริหารและการจัดการข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ

        ๒.การวางแผนและจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๓. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และการร่วมรับผิดรับชอบต่อผลการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ได้มาตรฐาน

๔. การกำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษา

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

       ๑. การมีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วม

       ๒. การจัดการเรียนการสอนที่ยึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น

       ๓. การตรวจสอบและประเมินความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานที่ ๔ ระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

 

การใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้น

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 02 ส.ค. 2560,00:00   อ่าน 763 ครั้ง