ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิเชษฐ์ ผาคำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2523-35
ชื่อ-นามสกุล : นายวรรณกิจ อินทรประพงศ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายเกรียงศักดิ์ สุมาลี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2547-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ กองรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2549-2553
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยภัทร ภัทรสิทธิศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยม ธรรมบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : รับตำแหน่ง 5 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 56
ชื่อ-นามสกุล : ดร.สุพล วรรณจู
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ดำรงตำแหน่ง 1 ตุลาคม 56-1 ตุลาคม 2561
เบอร์โทรศัพท์ : 08-5412-2974
ชื่อ-นามสกุล : นายศักดา มุขขันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ดำรงตำแหน่ง 2 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางกิษรา เทสันตะ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2564