คณะผู้บริหาร

นางกิษรา เทสันตะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร :

นางสิลิลทราทิพย์ สดมพฤกษ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชณัฐดา ผาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายบุคคล

นางสมพร นาคถมยา
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นางมณีรัตน์ จันทร์หมื่น
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารการเงินและงบประมาณ