ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายศักดา มุขขันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวพัชรี แซ่ตัง
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นางสาวธัญญ์ จำรูญศรี
รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายวิชาการ

นางชนัชฎา ผาคำ
รักษาการรองผู้อำนวยฝ่ายบุคคล

นายพสิษฐ์ สุวรรณพงษ์
รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป