ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนงานงาน
แบบนิเทศการสอน61 Word Document ขนาดไฟล์ 756.5 KB 8280
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 7777
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 7832
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.6 KB 8485
แบบประเมิน 60 7780
ผง.กภว.4-โครงการประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 233 KB 7784
ผง.กภว3-แผนกลยุทธ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 7798
ผง.กภว.1-การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 7791
ระเบียบวาระการประชุม1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 7842
01-SAR59-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60)2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 7781
00-ปกSAR-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.65 KB 7776
เอกสารราย sar60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 7780
อื่นๆ
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 7772
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.19 KB 7793
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 7824
รหัสเช้า cct Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213.62 KB 7834
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.41 KB 7795
ผง.กภว2-แบบกำหนดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 7792
คุ่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 7800
วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๑ปี๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 7810
คะแนนสอบโอเน็ต59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 7844
แบบฟอร์มส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 7795
เกียรติบัตร_เรียนร่วม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 7804
เกียรติบัตร_13การงาน_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7791
เกียรติบัตร_14นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7795
เกียรติบัตร_12คอมพิวเตอร์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 7805
เกียรติบัตร_8นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7794
เกียรติบัตร_7ดนตรี_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7796
เกียรติบัตร_ทัศนศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7819
เกียรติบัตร_พละ_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7797
เกียรติบัตร_สังคม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7792
เกียรติบัตร_วิทย์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7796
เกียรติบัตร_คณิต_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 7791
เกียรติบัตร_ไทย_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 7790
ชื่อนักเรียนครูรับเกียรติบัตร-ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ..... ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 7805
รายชื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66-2559 ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนตุลาคม2559 7825
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 7876
คำสั่งแม่บทโรงเรียน2559 Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 7854
Mou Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 7809
แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 400.5 KB 7804
รายยชื่อครูที่ปรึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 15.13 KB 7857
สรุปเปรียบเทียบผลการสอน o net 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.69 KB 7810
คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.93 KB 7927
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 7791
คู่มือการมอบนโยบาย 10 กุมภาพันธ์ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 7799
คะแนนสอบ O net -2557- ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 7840
คะแนนสอบ O net -2557- ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 7816
สรุปรายงาน อบรมครูสร้างบล็อก 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 862.6 KB 7810
รายงานโครงการ DLIT 7832
เกียรติบัตรครูดี วันครู 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.97 KB 7856
เกียรติบัตรแข่งน้ำพริกสุรินท์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.13 KB 7798
เกียรติบัตรขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ต้นสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.54 KB 7805
เกียรติบัตรนาฎศิลป์ศิลปะสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.38 KB 7799
เกียรติบัตรครูสุนนทาคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.98 KB 7805
สรุปนักเรียนพิเศษ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 7813
รายชื่อนักเรียน 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 692.06 KB 7809
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน2 8140
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 7919
สรุปโครงการอ่านไม่คล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 7804
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.72 KB 7878
ฝากสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพ57-58 7815
ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา57 7811
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้ 7818
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 7805
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 7809
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 7817
เพลงมาร์ไกรภักดีฯ 7813
รายงานผลการเรียน ภาคเรียน 1-2-2557 7813
O net รายบุคคล ม.6 7848
O net รายบุคคล ม.3 7808
รายชื่อนักเรียน-57-2 และ ตัดสินชุมนุมเทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1003.5 KB 7824
เกียรติบัตร-ครูเด่นโชค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.3 KB 7835
สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 7824
รายชื่อนักเรียน 2557-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.47 KB 8193
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 7893
ใบสมัครแข่งขันทักษะโปรแกรม Excel วันเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.2 KB 7904
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 6 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 7907
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 7917
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2556(ใช้ติดรบ.ได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 7918
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยด่วน เพื่อให้ทันตามกำหนดจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.19 KB 7874
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 7901
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 7944
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - การงานอาชีพและเทคโลโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 8001
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 7866
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 7868
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 7992
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 7922
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 8067
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 7948
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 742.5 KB 8110
ข้อมูลบุคลากร ตุลาคม 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 7987
รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 8068
ตัวอนย่าง-คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 7930
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 7904
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - การงานอาชีพ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 7992
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 7913
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 7888
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - สังคม ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 7905
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 8373
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 7943
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 7916
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.13 KB 9372