ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนงานงาน
แบบนิเทศการสอน61 Word Document ขนาดไฟล์ 756.5 KB 48547
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48171
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 48335
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.6 KB 48449
>แบบประเมิน 60 48445
ผง.กภว.4-โครงการประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 233 KB 48399
ผง.กภว3-แผนกลยุทธ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 48506
ผง.กภว.1-การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48442
ระเบียบวาระการประชุม1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48543
01-SAR59-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60)2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 48596
00-ปกSAR-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.65 KB 48540
เอกสารราย sar60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 48340
อื่นๆ
คู่มือระบบดูแลแก้ไขได้ 104
คู่มือระบบดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 103
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.01 KB 102
หลักสูตรคอมพิวเตอร์-63 Word Document ขนาดไฟล์ 988.05 KB 48434
หลักสูตรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 48626
>หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 48460
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.19 KB 48434
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 48234
รหัสเช้า cct Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213.62 KB 48340
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.41 KB 48285
ผง.กภว2-แบบกำหนดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48497
คุ่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 48552
วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๑ปี๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 48347
คะแนนสอบโอเน็ต59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48205
>แบบฟอร์มส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 48573
เกียรติบัตร_เรียนร่วม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 48485
เกียรติบัตร_13การงาน_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48536
เกียรติบัตร_14นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48212
เกียรติบัตร_12คอมพิวเตอร์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48431
เกียรติบัตร_8นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48229
เกียรติบัตร_7ดนตรี_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48593
เกียรติบัตร_ทัศนศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48481
เกียรติบัตร_พละ_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48403
เกียรติบัตร_สังคม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48527
เกียรติบัตร_วิทย์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48247
เกียรติบัตร_คณิต_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48475
เกียรติบัตร_ไทย_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 48483
>ชื่อนักเรียนครูรับเกียรติบัตร-ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ..... ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 48430
>รายชื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66-2559 ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนตุลาคม2559 48216
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48431
คำสั่งแม่บทโรงเรียน2559 Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 48193
Mou Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48413
แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 400.5 KB 48337
รายยชื่อครูที่ปรึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 15.13 KB 48522
สรุปเปรียบเทียบผลการสอน o net 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.69 KB 48185
คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.93 KB 48247
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 48351
คู่มือการมอบนโยบาย 10 กุมภาพันธ์ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48324
คะแนนสอบ O net -2557- ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 48267
คะแนนสอบ O net -2557- ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 48565
สรุปรายงาน อบรมครูสร้างบล็อก 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 862.6 KB 48505
รายงานโครงการ DLIT 48246
เกียรติบัตรครูดี วันครู 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.97 KB 48342
เกียรติบัตรแข่งน้ำพริกสุรินท์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.13 KB 48260
เกียรติบัตรขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ต้นสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.54 KB 48526
เกียรติบัตรนาฎศิลป์ศิลปะสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.38 KB 48504
เกียรติบัตรครูสุนนทาคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.98 KB 48230
สรุปนักเรียนพิเศษ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 48483
รายชื่อนักเรียน 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 692.06 KB 48195
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน2 48263
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48349
สรุปโครงการอ่านไม่คล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48280
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.72 KB 48440
>ฝากสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพ57-58 48586
>ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา57 48291
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้ 48565
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 48155
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 48427
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 48429
เพลงมาร์ไกรภักดีฯ 48303
รายงานผลการเรียน ภาคเรียน 1-2-2557 48445
O net รายบุคคล ม.6 48504
O net รายบุคคล ม.3 48484
รายชื่อนักเรียน-57-2 และ ตัดสินชุมนุมเทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1003.5 KB 48231
เกียรติบัตร-ครูเด่นโชค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.3 KB 48562
>สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 48316
รายชื่อนักเรียน 2557-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.47 KB 48335
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48525
ใบสมัครแข่งขันทักษะโปรแกรม Excel วันเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.2 KB 48481
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 6 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48310
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 48294
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2556(ใช้ติดรบ.ได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 48308
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยด่วน เพื่อให้ทันตามกำหนดจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.19 KB 48209
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48394
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48520
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - การงานอาชีพและเทคโลโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 48405
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48398
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48188
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48336
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48592
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48309
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48280
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 742.5 KB 48359
ข้อมูลบุคลากร ตุลาคม 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 48242
รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48444
>ตัวอนย่าง-คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 48592
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 48464
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - การงานอาชีพ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48443
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48317
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 48535
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - สังคม ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 48209
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 48423
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 48294
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 48176
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.13 KB 48210