ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนงานงาน
แบบนิเทศการสอน61 Word Document ขนาดไฟล์ 756.5 KB 48562
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 48185
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 48350
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.6 KB 48462
>แบบประเมิน 60 48448
ผง.กภว.4-โครงการประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 233 KB 48404
ผง.กภว3-แผนกลยุทธ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 48509
ผง.กภว.1-การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 48456
ระเบียบวาระการประชุม1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 48546
01-SAR59-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60)2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 48599
00-ปกSAR-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.65 KB 48553
เอกสารราย sar60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 48353
อื่นๆ
คู่มือระบบดูแลแก้ไขได้ 118
คู่มือระบบดูแล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.08 MB 106
แบบประเมินพฤติกรรมนักเรียน SDQ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 229.01 KB 115
หลักสูตรคอมพิวเตอร์-63 Word Document ขนาดไฟล์ 988.05 KB 48439
หลักสูตรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 48629
>หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 48473
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.19 KB 48447
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 48247
รหัสเช้า cct Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213.62 KB 48343
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.41 KB 48288
ผง.กภว2-แบบกำหนดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 48511
คุ่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 48565
วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๑ปี๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 48351
คะแนนสอบโอเน็ต59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 48208
>แบบฟอร์มส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 48586
เกียรติบัตร_เรียนร่วม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 48498
เกียรติบัตร_13การงาน_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48539
เกียรติบัตร_14นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48215
เกียรติบัตร_12คอมพิวเตอร์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 48444
เกียรติบัตร_8นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48232
เกียรติบัตร_7ดนตรี_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48606
เกียรติบัตร_ทัศนศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48484
เกียรติบัตร_พละ_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48406
เกียรติบัตร_สังคม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48530
เกียรติบัตร_วิทย์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48250
เกียรติบัตร_คณิต_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 48478
เกียรติบัตร_ไทย_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 48496
>ชื่อนักเรียนครูรับเกียรติบัตร-ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ..... ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 48435
>รายชื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66-2559 ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนตุลาคม2559 48232
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 48444
คำสั่งแม่บทโรงเรียน2559 Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 48208
Mou Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 48416
แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 400.5 KB 48340
รายยชื่อครูที่ปรึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 15.13 KB 48535
สรุปเปรียบเทียบผลการสอน o net 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.69 KB 48198
คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.93 KB 48260
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 48354
คู่มือการมอบนโยบาย 10 กุมภาพันธ์ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 48327
คะแนนสอบ O net -2557- ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 48270
คะแนนสอบ O net -2557- ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 48578
สรุปรายงาน อบรมครูสร้างบล็อก 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 862.6 KB 48519
รายงานโครงการ DLIT 48249
เกียรติบัตรครูดี วันครู 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.97 KB 48345
เกียรติบัตรแข่งน้ำพริกสุรินท์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.13 KB 48263
เกียรติบัตรขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ต้นสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.54 KB 48529
เกียรติบัตรนาฎศิลป์ศิลปะสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.38 KB 48517
เกียรติบัตรครูสุนนทาคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.98 KB 48243
สรุปนักเรียนพิเศษ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 48497
รายชื่อนักเรียน 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 692.06 KB 48208
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน2 48266
>ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 48352
สรุปโครงการอ่านไม่คล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 48286
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.72 KB 48457
>ฝากสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพ57-58 48589
>ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา57 48304
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้ 48568
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 48158
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 48440
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 48432
เพลงมาร์ไกรภักดีฯ 48316
รายงานผลการเรียน ภาคเรียน 1-2-2557 48448
O net รายบุคคล ม.6 48508
O net รายบุคคล ม.3 48497
รายชื่อนักเรียน-57-2 และ ตัดสินชุมนุมเทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1003.5 KB 48244
เกียรติบัตร-ครูเด่นโชค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.3 KB 48565
>สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 48329
รายชื่อนักเรียน 2557-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.47 KB 48338
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 48538
ใบสมัครแข่งขันทักษะโปรแกรม Excel วันเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.2 KB 48484
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 6 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 48323
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 48297
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2556(ใช้ติดรบ.ได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 48311
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยด่วน เพื่อให้ทันตามกำหนดจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.19 KB 48212
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48397
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48523
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - การงานอาชีพและเทคโลโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 48418
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48401
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 48191
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48349
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48595
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 48322
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 48283
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 742.5 KB 48365
ข้อมูลบุคลากร ตุลาคม 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 48245
รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 48447
>ตัวอนย่าง-คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 48595
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 48477
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - การงานอาชีพ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 48446
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 48320
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 48548
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - สังคม ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 48213
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 48436
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 48307
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 48179
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.13 KB 48223