ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
แผนงานงาน
แบบนิเทศการสอน61 Word Document ขนาดไฟล์ 756.5 KB 94656
PLC Word Document ขนาดไฟล์ 386 KB 93685
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 93759
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552(ปรับปรุง60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 763.6 KB 94407
แบบประเมิน 60 93689
ผง.กภว.4-โครงการประจำปีงบประมาณ Word Document ขนาดไฟล์ 233 KB 93697
ผง.กภว3-แผนกลยุทธ์โรงเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 174.5 KB 93708
ผง.กภว.1-การวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 93699
ระเบียบวาระการประชุม1-60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.8 MB 93825
01-SAR59-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60)2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 93692
00-ปกSAR-ไกรภักดี-รายงาน sar 59(60) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 475.65 KB 93685
เอกสารราย sar60 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 811.66 KB 93690
อื่นๆ
หลักสูตรคอมพิวเตอร์-63 Word Document ขนาดไฟล์ 988.05 KB 4
หลักสูตรโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม-2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.46 MB 8
หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันการทุจริต 93681
PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 305.19 KB 93703
รายชื่อนักเรียน 2561 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 44.91 KB 93758
รหัสเช้า cct Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 213.62 KB 93750
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 64.41 KB 93706
ผง.กภว2-แบบกำหนดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 161.5 KB 93700
คุ่มือการประเมินคุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 469 KB 93708
วาระการประชุมกรรมการสถานศึกษาครั้งที่๑ปี๒๕๖๐ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 221.51 KB 93718
คะแนนสอบโอเน็ต59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 89.5 KB 93758
แบบฟอร์มส่งผลการประเมินกิจกรรมชุมนุม 93703
เกียรติบัตร_เรียนร่วม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 93714
เกียรติบัตร_13การงาน_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93699
เกียรติบัตร_14นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93705
เกียรติบัตร_12คอมพิวเตอร์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.91 MB 93716
เกียรติบัตร_8นาฏศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93704
เกียรติบัตร_7ดนตรี_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93704
เกียรติบัตร_ทัศนศิลป์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93729
เกียรติบัตร_พละ_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93705
เกียรติบัตร_สังคม_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93701
เกียรติบัตร_วิทย์_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93707
เกียรติบัตร_คณิต_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.9 MB 93700
เกียรติบัตร_ไทย_เขต66 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.89 MB 93699
ชื่อนักเรียนครูรับเกียรติบัตร-ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ ..... ระหว่าง วันที่ ๑-๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 93712
รายชื่อแข่งขันศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 66-2559 ระหว่าง วันที่ 1-2 เดือนตุลาคม2559 93734
คำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน ตุลาคม59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.21 MB 93793
คำสั่งแม่บทโรงเรียน2559 Word Document ขนาดไฟล์ 408 KB 93763
Mou Word Document ขนาดไฟล์ 68.5 KB 93718
แบบสอบถามการเยี่ยมบ้านนักเรี่ยน Word Document ขนาดไฟล์ 400.5 KB 93712
รายยชื่อครูที่ปรึกษา 59 Word Document ขนาดไฟล์ 15.13 KB 93767
สรุปเปรียบเทียบผลการสอน o net 59 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.69 KB 93718
คู่มือ แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 769.93 KB 93835
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 93699
คู่มือการมอบนโยบาย 10 กุมภาพันธ์ 59 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.51 MB 93709
คะแนนสอบ O net -2557- ม.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 105.5 KB 93761
คะแนนสอบ O net -2557- ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 90 KB 93727
สรุปรายงาน อบรมครูสร้างบล็อก 2558 Word Document ขนาดไฟล์ 862.6 KB 93721
รายงานโครงการ DLIT 93742
เกียรติบัตรครูดี วันครู 59 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 737.97 KB 93768
เกียรติบัตรแข่งน้ำพริกสุรินท์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.13 KB 93706
เกียรติบัตรขับร้องไทยลูกทุ่ง ม.ต้นสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 940.54 KB 93716
เกียรติบัตรนาฎศิลป์ศิลปะสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 950.38 KB 93707
เกียรติบัตรครูสุนนทาคณะกรรมการตัดสิน ระดับภาคสุรินทร์ 65 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 939.98 KB 93714
สรุปนักเรียนพิเศษ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46.82 KB 93721
รายชื่อนักเรียน 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 692.06 KB 93720
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน2 94054
ตัวอย่างงานวิจัยในชั้นเรียน 93827
สรุปโครงการอ่านไม่คล่อง Word Document ขนาดไฟล์ 17 KB 93711
ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ 58 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 187.72 KB 93794
ฝากสารสนเทศกลุ่มการงานอาชีพ57-58 93725
ปกรายงานประจำปีของสถานศึกษา57 93719
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้ 93725
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 93712
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 93717
ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน 93728
เพลงมาร์ไกรภักดีฯ 93721
รายงานผลการเรียน ภาคเรียน 1-2-2557 93722
O net รายบุคคล ม.6 93758
O net รายบุคคล ม.3 93718
รายชื่อนักเรียน-57-2 และ ตัดสินชุมนุมเทอม1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1003.5 KB 93737
เกียรติบัตร-ครูเด่นโชค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.3 KB 93747
สรุปผลการแข่งขันทักษะ 57 93733
รายชื่อนักเรียน 2557-pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.47 KB 94103
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.51 MB 93808
ใบสมัครแข่งขันทักษะโปรแกรม Excel วันเด็ก Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 238.2 KB 93821
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 6 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 72.5 KB 93816
ผลการสอบ Pre O-net ชั้น ม. 3 เมื่อวันที่ 28-29 พ.ย.56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62 KB 93831
รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-2556(ใช้ติดรบ.ได้) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 400 KB 93827
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2556) เนื่องจากมีบางโรงเรียนที่อัพโหลดไฟล์ไม่ได้ หากมีความคลาดเคลื่อนให้แจ้งกลุ่มบริหารงานบุคคลภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2556 โดยด่วน เพื่อให้ทันตามกำหนดจ่ายเงินเดือนตุลาคม 2556 RAR Archive ขนาดไฟล์ 124.19 KB 93791
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93815
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาต่างประเทศ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93856
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - การงานอาชีพและเทคโลโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.69 MB 93916
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 93780
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 -พลศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.68 MB 93782
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - สังคมศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93904
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93837
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.67 MB 93979
เกียรติบัตรการแข่งทักษะ ฯ 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.66 MB 93861
สรุปการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 742.5 KB 94029
ข้อมูลบุคลากร ตุลาคม 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 93902
รายชื่อนักเรียนสอบธรรมศึกษา 56 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.18 MB 94000
ตัวอนย่าง-คู่มือประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 93843
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาอังกฤษ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 755.54 KB 93818
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - การงานอาชีพ ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 93906
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ศิลปะ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.38 MB 93827
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - พละศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 382.59 KB 93803
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - สังคม ฯ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 578.39 KB 93851
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - วิทยาศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 744.17 KB 94401
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - คณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 420.65 KB 93902
เกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 56 - ภาษาไทย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 506.29 KB 93842
สรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาการ55 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 834.13 KB 95294