งานกิจการนักเรียน
งานกิจการนักเรียน

3. งานกิจการนักเรียน  (6 ภารกิจ 18 ตัวชี้วัด)        

     3.1 การวางแผนงานกิจการนักเรียน   

     3.2 การบริหารกิจการนักเรียน                  

     3.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม         จริยธรรม        

     3.4 การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

     3.5 การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน     

     3.6 การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน        

งานกิจการนักเรียน

งานกิจการนักเรียน

กิจการนักเรียนเป็นอีกนึ่งภาระงานที่สำคัญสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือ

นักเรียน อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ    รู้จัก ผู้เรียนเป็นรายบุคคล         มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียน ที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อช่วยให้ครูเข้าใจ        เข้าถึงและพัฒนานักเรียนโดยผ่านกระบวนการวางแผนและการบริหารจัดการเพื่อสร้างคุณลักษณะพึงประสงค์ของผู้เรียนให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจสังคมการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง          สิ่งแวดล้อม          เทคโนโลยี       ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้      ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย          ภาคภูมิใจ       ในความเป็นชาติไทยเกิดการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่างๆ     ในโรงเรียน เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ        ศาสนาและพระมหากษัตริย์       มีจิตสาธารณะ  ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ปรับตัวมีเหตุผล  และมีภูมิคุ้มกัน   สามารถเลือกดำเนินชีวิต อย่างผู้มีภูมิรู้และมีภูมิธรรม

 

3. งานกิจการนักเรียน ( ภารกิจ  18  ตัวชี้วัด )

        3.1  การวางแผนงานกิจการนักเรียน

               39. การรวบรวมข้อมูลและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการ

                   นักเรียน

                       1 -  มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูล ระเบียบและแนวปฏิบัติทางราชการ

                              เกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน      

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการรวบรวมระเบียบและแนวปฏิบัติทาง

                              ราชการเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนที่เป็นปัจจุบัน  

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ
                              เป็นเอกสารคู่มือครูหรือคู่มือนักเรียนขึ้นใช้ในโรงเรียน        

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ   

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการปรับปรุงระเบียบและแนวปฏิบัติให้เป็นปัจจุบัน    

                             อย่างสม่ำเสมอ

             40. การทำแผนงานกิจการนักเรียน

                       1 -  มีการจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน         

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการจัดทำแผนงานกิจการนักเรียนเป็นลายลักษณ์

                              อักษร 

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามแผน

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการดำเนินการตามแผน 

         5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผล

 

 

 

 

        3.2  การบริหารกิจการนักเรียน   

               41. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบงานกิจการนักเรียน      

                       1 - มีการกำหนดขอบข่ายงานกิจการเรียน       

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน  1  แล้ว ยังมีการทำแผนภูมิงานกิจการนักเรียน        

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังมีการจัดทำพรรณนางานกิจการนักเรียน   

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังมีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
                             ครบทุกงานตามแผนภูมิของโรงเรียน        

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่

            42. การประสานงานกิจการนักเรียน

                       1 - มีการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ        ภายในโรงเรียน 

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับเครือข่าย

                             ผู้ปกครอง       

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประสานงานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ

                              เยาวชน        

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประสานงานอย่างต่อเนื่อง    

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการประเมินและติดตามผลการปฏิบัติ

               43. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน   

                       1 - วางแผน กำหนดแนวทางการส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน โดยสนับสนุน
                              ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน    

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน    1  แล้วยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมนักเรียน  
                              และส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายตาม

                              ความถนัดและความสนใจของนักเรียน     

                       3 -   นอกจากระดับมาตรฐาน  2 แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก

                              ประสบการณ์จริง ฝึกปฏิบัติให้ทำได้ ทำเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง           

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการ

                              ดำเนินงาน     

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการจัดกิจกรรม

                              นักเรียนอย่างต่อเนื่อง

งานกิจการนักเรียน

        3.3 การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม

               44. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัย

                     (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยได้แก่การตรงต่อเวลา ความสะอาด       

                       การแต่งกาย การเข้าแถว การแสดงความเคารพ การปฏิบัติ ตามระเบียบข้อบังคับและ

                       แนวทางปฏิบัติของโรงเรียน)

 

                       1 - มีการจัดกิจกรรม 

                       2 - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง 

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 

         5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ

               45. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม

                    (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมได้แก่ กิจกรรมที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ

                     อันพึงประสงค์  8 ประการตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 คือรักชาติ ศาสนา    

                     พระมหากษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอพียง มุ่งมั่นในการทำงาน

                     รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ)

                       1 - มีการจัดกิจกรรม 

                       2- นอกจากระดับมาตรฐาน1แล้วยังมีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2  แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง        

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3  แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด        

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ   

               46. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

                    (กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคม  ได้แก่ การบำเพ็ญตนให้เป็น

                      ประโยชน์การปฏิบัติตามกฎหมาย การพัฒนาสาธารณสถาน ฯลฯ)

                       1 - มีการจัดกิจกรรม 

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหลักฐานการจัดกิจกรรมเป็นลายลักษณ์อักษร       

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง 

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว  ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ    

               47. การจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

                       1 - มีการจัดกิจกรรม 

                       2 - มีหลักฐานแสดงว่ามีการจัดกิจกรรม 

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังจัดกิจกรรมเป็นประจำและต่อเนื่อง 

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังปรากฏผลต่อพฤติกรรมนักเรียนอย่างเด่นชัด 

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่ปรากฏ

               48. การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี

                       1 - มีการยกย่องให้กำลังใจ     

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหลักฐานการยกย่องให้กำลังใจเป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการยกย่องให้กำลังใจเป็นลาย

                             ลักษณ์อักษร    

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังเผยแพร่เกียรติประวัติของนักเรียนที่    

                             ประพฤติดีให้ปรากฏ     

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการบันทึกเกียรติประวัติของนักเรียนไว้เป็น    

                             หลักฐานและเป็นปัจจุบัน
งานกิจการนักเรียน

        3.4  การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

               49. การจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน                

                       1 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                       2 -นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีแผนงาน /        โครงการเป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน  2 แล้ว  ยังมีการดำเนินงานตามแผน

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินผลการดำเนินงานและนำ      

                              ผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางาน

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน แล้ว ยังมีการดำเนินงานการจัดระบบดูแล

                             ช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

               50. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล

                       1 - มีการมอบหมายให้ครูดูแลรับผิดชอบกลุ่มนักเรียนเป็นลายลักษณ์อักษร

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วครูผู้รับผิดชอบยังดำเนินการศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ครูยังดำเนินการศึกษานักเรียนครบทุกคน

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีเอกสารหลักฐานข้อมูลนักเรียนที่สามารถตรวจสอบได้

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน  4  แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดกลุ่มนักเรียน

               51. การคัดกรองนักเรียน

                       1 - มีเครื่องมือสำหรับใช้ในการคัดกรองนักเรียน 

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1  แล้ว ยังมีการประชุมชี้แจงครูเกี่ยวกับแนวปฏิบัติใน

                             การคัดกรองนักเรียน     

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ครูยังดำเนินการคัดกรองนักเรียนตามแนวปฏิบัติ         

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาผลการคัดกรองนักเรียน

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการจำแนกนักเรียนอย่างชัดเจนและครอบคลุม

                              ทุกกลุ่ม

               52. การดำเนินงานป้องกันการแก้ไขปัญหานักเรียน

                       1 - มีข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่มีปัญหาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา      

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังกำหนดแนวทางวิธีการป้องกันและแก้ไข     

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีหลักฐานการป้องกันและแก้ไขตามวิธีที่กำหนดไว้

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว  ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการประเมินไปใช้

                             ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการแก้ไขปัญหา

 

             53. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน

                       1 - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา     

                      2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการกำหนดแผนงาน / โครงการ  

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการ   

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3  แล้ว ยังมีการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง         

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว  ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการ

                              ประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน        

               54. การส่งต่อนักเรียน

                       1 - มีข้อมูลนักเรียนที่ควรได้รับการส่งต่อ

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีแนวปฏิบัติในการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและ

                             ภายนอกโรงเรียน         

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2  แล้ว ยังมีการส่งต่อนักเรียนตามแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้       

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4  แล้ว ยังมีการติดตามประเมินผลและนำผลการ   

                              ประเมินมาปรับปรุง      พัฒนาการดำเนินงาน

        3.5  การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

             55. การดำเนินการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน

                       1 - มีการชี้แจงเผยแพร่หลักการประชาธิปไตยในโรงเรียน 

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการจัดทำแผนงาน /โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย

                              ในโรงเรียน     

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการเป็นประจำ

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนิเทศ         กำกับ ติดตามประเมินผลและพัฒนา

                             อย่างต่อเนื่อง    

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังปรากฏบรรยากาศของประชาธิปไตยในโรงเรียน

                              อย่างเด่นชัดสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงเรียนอื่นได้

        3.6 การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน

  56. การประเมินผลการดำเนินงานกิจการนักเรียน                                         

         1 - มีการประเมินผลงานกิจการนักเรียนโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้                                                          

          2 - นอกจากระดับมาตรฐาน1แล้ว ยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน                                                                                       

      3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ                                             4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินผลงานกิจการนักเรียน                                                                                               5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา

     การดำเนินงานกิจการนักเรียน