งานแผนงานและประกันคุณภาพ
งานแผนงานและประกันคุณภาพ

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ   (7 ภารกิจ 7    ตัวชี้วัด)

     1.1 การวางแผนพัฒนาโรงเรียน       

     1.2 การจัดองค์กร  

     1.3 การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

     1.4 การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน   

     1.5 การคำนวณต้นทุนผลผลิต

     1.6 การควบคุมภายใน        

     1.7 การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ   

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

งานแผนงานและประกันคุณภาพ

 งานแผนงานและประกันคุณภาพ

     แผน  คือสิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจล่วงหน้าที่จะดำเนินการใด ๆ   ภายในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  ผลที่เกิดจากการวางแผนส่วนหนึ่งจะปรากฏในรูปเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานยืนยันการตัดสินใจซึ่งจะระบุถึงสิ่งที่จะกระทำ  เหตุผลที่เลือกทำวิธีการดำเนินการ ผู้ดำเนินงาน     และสถานที่ดำเนินงาน ด้านการศึกษาการวางแผนหมายถึงการกำหนดความต้องการ  วิธีการดำเนินการและ ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยใช้หลักวิชา เหตุผล      มีข้อมูลประกอบ มีการนำเสนอปัญหา เพื่อขจัดอุปสรรคที่จะเกิดกับเป้าหมายข้างหน้า  ทำให้ผู้ปฏิบัติรู้ว่าจะทำอะไร   ที่ไหน เมื่อใด     กับใคร ทำอย่างไร         และทำเพื่ออะไรอย่างชัดเจน ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ถูกต้องและบรรลุวัตถุประสงค์    การวางแผนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งเปรียบเสมือนกับเข็มทิศ แผนที่เดินทางหรือพิมพ์เขียว(Blue      Print)   เป็นยานพาหนะที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบ   หากปราศจากการวางแผนที่ดีระบบก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนตัวให้เข้ากับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกันได้  จึงมีคำกล่าวว่าการวางแผนที่ดีย่อมนำ ไปสู่ความสำเร็จกว่าครึ่ง       (Well  begun is       half    done)”หรืออาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าการวางแผนที่ดีมีความ สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในประการต่างๆ         เช่นการทำงาน ของบุคลากรเกิดการประสานงานซึ่งกันและกัน        ช่วยให้เกิดการประหยัดทางการบริหาร       ทั้ง      คน เงิน วัสดุ  และการจัดการช่วยให้การปฏิบัติงานสำเร็จลุล่วงไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ           เป็นการกระจายงานแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ ของผู้บริหารสามารถระดมสรรพกำลังทรัพยากร  (Mobilization   of      resources)   ได้ตามความต้องการอย่างประสิทธิภาพ          ผู้บริหาร        สามารถทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดจาก          การปฏิบัติงานตามขั้นตอนของแผนได้อย่างชัดเจน (Plan  Implementation) สามารถดำเนินการ       แก้ไขปรับปรุงได้ทันต่อเหตุการณ์         คุ้มค่าและลด    ความ  สูญเปล่า

1. งานแผนงานและประกันคุณภาพ ( 7 ภารกิจ  10 ตัวชี้วัด )

        1.1  การวางแผนพัฒนาโรงเรียน              

            1. การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน

                       1 – มีการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันปัญหาของโรงเรียน                                                        

                       2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย

      ของโรงเรียน                                                                                                          

                       3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการกำหนด                    วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน                                            

                       4 -  นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังนำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายของโรงเรียน

      มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 - 5 ปี                                                  

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

                              สถานศึกษาและเผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

 

 

             2. แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

                       1 - มีการกำหนดผู้รับผิดชอบและมีแผนปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว แผนปฏิบัติการยังตอบสนองทิศทางการ
                             พัฒนาโรงเรียนที่กำหนดไว้ในข้อ
1.1

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการกำหนดสัดส่วนการใช้เงินใน
                              แผนปฏิบัติการอย่างถูกต้องและเหมาะสม

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการกำกับ ติดตามและประเมินผล

        1.2  การจัดองค์กร

               3. การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน

                       1 - มีการจัดองค์การหรือจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีหน่วยงานตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการกำหนดขอบข่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ

                            สภาพปัจจุบันของโรงเรียน

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนด

               4. การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน

                       1 - มีการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการกำหนดงานในหน้าที่ครบทุกงาน  
                             ตามแผนภูมิที่โรงเรียนกำหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้วยังมีการชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการตรวจสอบและติดตามผลการ
                             ปฏิบัติงานของผู้ที่ได้รับมอบหมาย

        1.3  การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

               5. การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

                   1 – มีการดำเนินงานสารสนเทศและแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

                   2 – นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้องและเป็น                    

                          ปัจจุบัน

                   3 – นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการจัดระบบสารสนเทศและให้บริการข้อมูล

                          สารสนเทศ

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน  3 แล้วยังมีการนำสารสนเทศไปใช้   

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการเผยแพร่สารสนเทศให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ

                              สาธารณชนทราบ

               6. การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

                       1 - มีการดำเนินงานพัฒนาระบบงานสารสนเทศภายในโรงเรียน

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังมีการพัฒนาเจ้าหน้าที่ดำเนินงานด้านสารสนเทศ

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศภายในโรงเรียน

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการจัดและพัฒนาระบบเครือข่ายงานสารสนเทศ

                             ของโรงเรียน

        1.4  การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

               7. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

                       1 - มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบและมีแผนการดำเนินงานเป็นลายลักษณ์อักษร

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้วยังได้จัดทำมาตรฐานคุณภาพระดับโรงเรียนและ

                              สอดคล้องกับมาตรฐานของหน่วยงานต้นสังกัด

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการดำเนินการพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่กำหนด

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการประเมินคุณภาพภายใน และจัดทำรายงานการ

                             พัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนประจำปีเผยแพร่ต่อสาธารณชน

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีการนำผลการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ

                             วางแผนและพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

        1.5  การคำนวณต้นทุนผลผลิต

               8. การคำนวณต้นทุนผลผลิต

                       1 - มีการคำนวณต้นทุนผลผลิต

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของต้นทุนผลผลิต  

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา

                             คุณภาพการศึกษาในโรงเรียน 

        1.6  การควบคุมภายใน

               9. การควบคุมภายใน    

      1 - มีการจัดระบบควบคุมภายใน                                                                                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1 แล้ว ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นลายลักษณ์อักษร

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการดำเนินการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์                            

                             มาตรการและวิธีการที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและคณะกรรมการการศึกษา

     ขั้นพื้นฐานกำหนดอย่างเป็นระบบ                                                                                                   

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้ว ยังมีรายงานผลการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการ

                             การศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ

                             และมติคณะรัฐมนตรีกำหนดและยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

        1.7  การประเมินผลการดำเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ

               10. การประเมินผลการดำเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ

                       1- มีการประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพโดยมีหลักฐานให้ตรวจสอบได้

                       2 - นอกจากระดับมาตรฐาน 1แล้วยังมีการประเมินผลในระดับหน่วยงานย่อยภายในโรงเรียน

                       3 - นอกจากระดับมาตรฐาน 2 แล้วยังมีการประเมินในรูปแบบของคณะกรรมการ

                       4 - นอกจากระดับมาตรฐาน 3 แล้ว ยังมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการดำเนินงานแผนงาน 

                              และประกันคุณภาพ  

                       5 - นอกจากระดับมาตรฐาน 4 แล้วยังมีการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปรับปรุง

                              พัฒนาการการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ