บทที่ 3
บทที่ 3

 ตอนที่ ๓
ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

 ๑.ผลจากการดำเนินงานเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

    ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา