บทที่ 1
บทที่ 1


รายงานประจำปีของสถานศึกษา
(Self Assessment Report : SAR)
ปีการศึกษา  ๒๕๕๖


โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ