รายงานประจำปี 56
รายงานประจำปี 56


รายงานประจำปีของสถานศึกษา

(Self Assessment Report : SAR)

ปีการศึกษา  ๒๕๕๖

 

โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  อำเภอเมืองฯ จังหวัดศรีสะเกษ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๘
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ