จำนวนนักเรียน 64
ข้อมูลนักเรียน64
จำนวนนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม  ปีการศึกษา  2564

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปี 2564

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 47 2
มัธยมศึกษาปีที่ 2 36 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3 52 2
รวม ม.ต้น 135 6
มัธยมศึกษาปีที่ 4 37 2
มัธยมศึกษาปีที่ 5 57 2
มัธยมศึกษาปีที่ 6 33 2
รวม ม.ปลาย 127 6
รวมทั้งหมด 262 12

Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 10.14 KB