พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
พันธกิจโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (Mission)

   พันธกิจ (Mission) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 

1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา วิชาชีพและ ICT
2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม การเรียนรู้คู่คุณธรรม  เพื่อการมีงานทำ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษอื่น ๆ ของกลุ่มอาเซียน
3. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยึดการบริการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  และใช้นวัตกรรม ID-Plan
5. ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
จุดเน้น

จุดเน้น

          1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 4

          2. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

          3. นักเรียนทุกคนมีความสำนึกในความรักชาติ

          4. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นประชากรวัยเรียนทุกคน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน  ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

          5.  ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          6. นักเรียน ครูและโรงเรียนได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

          7. โรงเรียนผ่านรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก

เป้าประสงค์ (Goals)

เป้าประสงค์(Goals)โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
      ด้านผู้เรียน
1.  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
      ตัวชี้วัด
   1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 75
   1.2 คะแนนการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5
            ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับระดับจังหวัดขึ้นไป
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ด้าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และรักและภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนมีสมรรถนะหลัก  5 ด้าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4. นักเรียนมีสุขภาพดี  สุขภาพจิตดี  และมีสุนทรียภาพ
5. นักเรียนมีทักษะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ
     ตัวชี้วัด
     5.1 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง
     5.2 มีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และหาความรู้มั่นฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามความถนัด
6. นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
    ตัวชี้วัด
    6.1 นักเรียนรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พอเพียง พอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
    6.2 นักเรียนมีคุณธรรมและนำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่สากล
    ตัวชี้วัด
     7.1 นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ด้านครู
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     ตัวชี้วัด
    8.1 ครูนำจรรยาบรรณวิชาชีพครูมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

ด้านบริหารจัดการ
9.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นระบบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เอื้อ
ต่อการจัดการศึกษา

 ด้านแหล่งเรียนรู้และชุมชน
10. โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
11. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา