วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ตราสัญญาลักษณ์

วิสัยทัศน์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (Vision)

วิสัยทัศน์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (Vision)

          โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรู้สู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักและภูมิใจในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จิตสำนึกรักบ้านเกิด

พันธกิจ
พันธกิจ (Mission) โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
1. พัฒนาสถานศึกษาและนักเรียนสู่ความเป็นมาตรฐานสากลเป็นเลิศด้านวิชาการ  ศิลปะ  ดนตรี  กีฬา วิชาชีพและ ICT
2. พัฒนานักเรียนให้เรียนรู้เต็มตามศักยภาพ  เน้นความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล  ส่งเสริม การเรียนรู้คู่คุณธรรม  เพื่อการมีงานทำ  สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และภาษอื่น ๆ ของกลุ่มอาเซียน
3. จัดบรรยากาศ  สภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เอื้อต่อการเรียนรู้พัฒนาครู      และ บุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ  จัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ยึดการบริการจัดการเรียนการสอนตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา  และใช้นวัตกรรม ID-Plan
5. ส่งเสริมให้ชุมชน  องค์กรภาครัฐ  ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
6. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก
คำขวัญ

คำขวัญโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

 เรียนดี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

อักษรย่อ

อักษรย่อโรงเรียน

 ก.ภ.ว.

สีประจำโรงเรียน

เป้าประสงค์(Goals)โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ด้านผู้เรียน
1. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     ตัวชี้วัด
   (1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกกลุ่มสาระเพิ่มขึ้น ระดับ 3 และ 4 ร้อยละ 75
   (1.2) คะแนนการประเมินผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ม.3 และ ม.6 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5   ทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยเท่ากับระดับจังหวัดขึ้นไป
2. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  8  ด้าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา และรักและภูมิใจในเอกลักษณ์และศิลปะวัฒนธรรมไทย
3. นักเรียนมีสมรรถนะหลัก  5 ด้าน ตามเกณฑ์ของสถานศึกษา
4. นักเรียนมีสุขภาพดี  สุขภาพจิตดี  และมีสุนทรียภาพ
5. นักเรียนมีทักษะในการทำงานเพื่อการประกอบอาชีพ
     ตัวชี้วัด
     (5.1) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้มุ่งมั่นพัฒนางาน ภาคภูมิใจในผลงานของตัวเอง
     (5.2) มีความรู้สึกที่ดีต่อการประกอบอาชีพสุจริต และหาความรู้มั่นฝึกฝนทักษะเกี่ยวกับอาชีพที่ตนเองสนใจตามความถนัด
6. นักเรียนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต
    ตัวชี้วัด
   ( 6.1) นักเรียนรู้จักดำเนินชีวิตอย่างมีเหตุผล พอเพียง พอประมาณและมีภูมิคุ้มกันในตัวเอง
    (6.2) นักเรียนมีคุณธรรมและนำความรู้มาใช้ในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
7. นักเรียนมีทักษะในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสู่สากล
    ตัวชี้วัด
     (7.1) นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

ด้านครู
8.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
     ตัวชี้วัด
   (8.1) ครูนำจรรยาบรรณวิชาชีพครูมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
 
ด้านบริหารจัดการ
9.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการเป็นระบบอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา

ด้านแหล่งเรียนรู้และชุมชน
10. โรงเรียนมีการส่งเสริมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา
11. ชุมชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา