อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ (Identities)


อัตลักษณ์  (Identities)                "มีทักษะชีวิต (Life skills)" 

เอกลักษณ์ (Uniqueness)เอกลักษณ์ (Uniqueness)


"สร้างโอกาสทางการศึกษา พัฒนาสู่อาชีพ"

ตราสัญลักษณ์