ขอบข่ายงานแผนงานและประกันคุณภาพ
งานแผนงานและประกันคุณภาพ (6 ภารกิจ 9 ตัวชี้วัด)

1. การวางแผนพัฒนาโรงเรียน
     - การกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียน
     -
 แผนปฏิบัติการของโรงเรียน

2. การจัดองค์กร
     - การจัดทำแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
     - การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและมอบหมายงาน

3. การจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
    - การดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
     - การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ

4. การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
    - การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน

5. การควบคุมภายใน
    - การควบคุมภายใน  

6.การประเมินผลการดำเนินงานแผนงานและประกันคุณภาพ
    - การประเมินผลการดำเนินงาน งานแผนงานและประกันคุณภาพ