ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ตราสัญญาลักษณ์

สีประจำโรงเรียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (Vision)

วิสัยทัศน์โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม (Vision)

          โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมมุ่งมั่นบริหารจัดการศึกษาให้ประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพการศึกษาเรียนรู้สู่สากล ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมรักและภูมิใจในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย จิตสำนึกรักบ้านเกิด

ปรัชญา

ปรัชญาโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต

ปัญญา  คือ  แสงสว่างในโลก
คำขวัญ

คำขวัญโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม

 เรียนดี  มีวินัย   ใฝ่คุณธรรม

อักษรย่อ

อักษรย่อโรงเรียน

 ก.ภ.ว.