ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
04 ธ.ค. 56 ถึง 05 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปกติ โรงเรียนไกรภักดีวทยาคม
11 ธ.ค. 56 ถึง 12 ธ.ค. 56 กิจกรรมไกรภักดีวิทยาคมก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
ปกติ โรงเรียนไกรภักดีวทยาคม
24 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬา พลศึกษา
27 ธ.ค. 56 ถึง 28 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่
ปกติ กิจกรรมโรงเรียน
29 ธ.ค. 56 คณะครูนักเรียน ร่วมงานกาชาดประจำปี
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค
สอบวัดผลกลางภาค
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
นักเรียน งานวิชาการ
22 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ปกติ กิจกรรมโรงเรียน
24 ม.ค. 57 นักเรียนทัศนศึกษา
นักเรียนมัธยศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษา จังหวัดนครราชศรีมา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57 จังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"
04 ก.ค. 57 ถึง 11 ก.ค. 57 ปิดทำการเรียนการสอน -การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28
ปิดทำการเรียนการสอน -การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28
08 ก.ค. 57 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบครั้งที่ 2
วิชาการ
11 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57 หยุดวันอาสาหบูชา และวันเข้าพรรษา
โรงเรียน
14 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 เตรียมสอบกลางภาพ - ครูส่งข้อสอบกางภาค 1/2557
วิชาการ
21 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาการ
22 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค 1/2557
โรงเรียน
22 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ
23 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ
24 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแนะแนว
วิชาการ
25 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการ
28 ก.ค. 57 ถึง 13 ส.ค. 57 ปิดเรียน เพื่อฝึกให้ให้นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
โรงเรียน
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
วิชาการ
11 ส.ค. 57 กิจกรมวันแม่แห่งชาติ
สังคม+งานกิจกรรม
12 ส.ค. 57 หยุดวันแม่แห่งชาติ
โงเรียน
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาการ
19 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
วิชาการ
20 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
21 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
17 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-net
งานวิชาการ
19 ธ.ค. 57 ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานวิชาการ
25 ธ.ค. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
กลุ่มสาระพละศึกษาฯ
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
31 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 ปิดเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
13 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
งานวิชาการ
16 ม.ค. 58 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันครู นักเรียนหยุดการเรียน
19 ม.ค. 58 ถึง 28 ม.ค. 58 สอนเสริมติวข้อสอบให้นักเรียน ม.3
งานวิชาการ
19 ม.ค. 58 ครูผู้สอนส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2 พร้อมมีคะแนนสอบกลางภาคและเวลาเรียนถึงสัปดาห์ที่ 20
งานวิชาการ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรม...วันไหว้ครู
เริ่มกิจกรรม...ตั้งแต่เวลา  8.30 น. หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ
1. นักเรียนชั้น ม.1-6 ทำพานเพื่อบูชาครูและประกวดพาน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. นักเรียนชั้น ม.1-6 ร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน
3. คุณครูทุกท่านร่วมงาน แต่งชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม/นักเรียน-ชุดนักเรียน,คุณครูชุดผ้าไทย ฝ่ายกิจการนักเรียน
14 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค
ให้ครูทุกคน...ส่งข้อสอบกลางภาค
ตามที่ได้ขอเวลาสอบไว้
ครูสุภาพ-นักเรียนชุดนักเรียน วิชาการ
14 ก.ค. 58 นำงานที่ใช้ในการนิเทศกลุ่มสาระจัดโต๊ะที่หอประชุม
ครูทุกท่าน...นำเอกสารจัดตามรายการที่แจ้ง
ตั้งโต๊ะตามกลุ่มสาระที่หอประชุมโรงเรียน
สุภาพ วิชาการ
16 ก.ค. 58 สพม.28 สหวิทยาเขตรัตนวงษา นิเทศโรงเรียน
นิเทศตามเอกสาร...นิเทศกลุ่มสาระ
ดังนั้น...ไม่ต้องจัดเอกสารใหม่
สุภาพ
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 สอบกลางภาค
ม.1-ม.6 สอบกลางภาค
สุภาพ
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 ครูผู้สอนส่ง ปพ.5
ครูผู้สอนส่งสมุด ปพ.5 มีคะแนนสอบกลางภาค คะแนนจุดประสงค์ และเช็คเวลาเรียน
วิชาการ
11 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผ้าไทยสวยงาม สุภาพเรียบร้อย สังคมศึกษาฯ
15 ส.ค. 58 ถึง 16 ส.ค. 58 ส่งผลการเรียนและส่งสมุด ปพ.5 #4
18 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
24 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 ส่งแผนการสอนรายคาบ # 2
วิชาการ
07 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 โรงเรียนเป็นฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2558
30 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ครูทุกคนส่งรายการวิจัย 5 บท
วิชาการ
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
12 ต.ค. 58 ถึง 14 ส.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
วิชาการ
16 ธ.ค. 58 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช' 16 ธ.ค. ทั่วไทยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สังคมฯ
22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วิชาการ
10 พ.ค. 59 คุณครูเริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการ
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
-นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน
-รับตารางสอน
-เริ่มเรียนวันแรก
ครู-ปกติ นักเรียน-ชุดนักเรียน โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
23 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กำหนดจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
กีฬาตามคณะสีที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
26 มิ.ย. 59 ถึง 29 มิ.ย. 59 นำพาครูเกษียณทัศนศึกษาไหว้พระ
ตามสะดวก ครู กภว
07 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี
สถานที่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีสะเกษ
บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีะเกษ
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559
ิวิชาการ
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 โรงเรียนปิดวันส่งท้ายปีเก่าและวันขึ้นปีใหม่
วิชาการ
16 ม.ค. 60 วันครู ปี 2560
วิชาการ
19 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 จัดทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วิชาการ
19 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด เดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ วัดเขากระโดง ห้วยเสนง
เดินทางโดยรถไฟฟรี ขาไป > เดินทางไกลไปค่ายลูกเสือ 
ขากลับ > รถโดยสารเหมาส่งขึ้นรถไฟฟรี

วิชาการ
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 สอนเสริมติวโอเนต (O-Net)
วิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียน ม. 3 สอบ O-Net
วิชาการ
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ติวโอเน็ต ม.6
วิชาการ
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบปลายภาค 2/2559
วิชาการ
22 พ.ย. 60 ทดสอบความรู้ PISA
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วิชาการ
27 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60 ศึกษาดูงานสวนพฤกศาสตร์และเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ จ.สระบุรี
ศูนย์เครือข่ายการเียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ซำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กภว.
29 พ.ย. 60 ถึง 29 มี.ค. 61 ม.3 ม.6 รับใบ ปพ.1
ใบแสดงผลการเรียน 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 กำหนดส่งงานการเรียนการสอน งานวิชาการ
1.แผนหลัก/กำหนดการสอนทุกรายวิชา
2.วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 1 รายวิชา
3.แผนการสอนรายคาบ 1 รายวิชา
4.สมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 60 วันหยุดราชการ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
10 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 วันหยุดราชการ
10 ธค.2560 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธค.2560 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
26 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 สอบวัดผลการเรียนกลางภาค
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ธ.ค. 60 นักเรียนและครู จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นักเรียน ม.1-6 จัดงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 ปิดโรงเรียนวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่
ปิดวันเสาร์ที่ 30 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
ปิดวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
ปิดชดเชยวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กำหนดส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
มีคะแนนสอบกลางภาคและเช็คเวลาเรียน 12 สัปดาห์
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
กิจก
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 61 โรงเรียนหยุดเนื่องจาก วันครู
ครู ทำกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ สถานที่ที่ สพม.28 กำหนด
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
18 ม.ค. 61 ถึง 20 ม.ค. 61 นักเรียนเข้าค่ายพักแรม และทัศนศึกษา
18-20 มกาคม 2561 นักเรียน ม.1-3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
18-19 มกราคม 2561 นักเรียน ม.4-6 จัดทัศนศึกษา ณสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 61 ถึง 01 ก.พ. 61 โรงเรียนจัด สอนเสริม ติว O-NET นักเรียน ม.3
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 โรงเรียนจัด สอนเสริม ติว O-NET นักเรียน ม.6
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบวัดผลการเรียนปลายภาค
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 61 วันหยุดราชการ มาฆบูชา
วันมาฆบูชา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมและอื่นๆ ฝ่ายวิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียนและสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 3
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 61 ม.3 ม.6 รับใบประกาศยบัตร ปัจฉิมนิเทศ และประกาศผลเรียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
12 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ