ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 ต.ค. 61 ถึง 31 ต.ค. 61 นักเรียน-ครู ปิดเรียน 1/2561
15 ต.ค. 61 ถึง 28 ต.ค. 61 นักศึกษาวิชาทหาร ฝึกภาคสนาม
12 ต.ค. 61 ประกาศผลสอบ 1/2561
01 ต.ค. 61 ถึง 10 ต.ค. 61 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 3
ส่งผลการเรียนโดยใช้โปรแกรม Secoundary
25 ก.ย. 61 ถึง 27 ก.ย. 61 สอบปลายภาค 1/2561
17 ก.ย. 61 ถึง 21 ก.ย. 61 ครูส่งข้อสอบปลายภาค 1/2561
03 ก.ย. 61 ถึง 07 ก.ย. 61 ครูส่งแผนการสอนรายคาบ ครั้งที่ 2
17 ส.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
โดยกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
14 ส.ค. 61 ถึง 13 ส.ค. 61 "ปิด" โรงเรียน ชดเชยวันแม่แห่งชาติ
14 ส.ค. 61 ถึง 17 ส.ค. 61 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
-มีคะแนนรายจุดประสงค์
-คะแนนสอบกลางภาค
10 ส.ค. 61 โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เจ้าภาพ กลุ่มสาระฯ สังคมฯ
01 ส.ค. 61 ถึง 03 ส.ค. 61 สอบกลางภาค 1/2561
30 ก.ค. 61 ครูส่งแผนการสอนรายคาบ ครั้งที่ 1
ครูส่งแผนการสอนรายคาบ ครั้งที่ 1
จำนวน 11 สัปดาห์
27 ก.ค. 61 ถึง 28 มิ.ย. 61 "ปิด" โรงเรียนวันหยุดราชการ
27 กรกฏาคม 2561 วันอาสาฬหบูชา
28 กรกฏาคม 2561 วันเข้าพรรษา/วันเกิด ร.10
23 ก.ค. 61 ถึง 26 มิ.ย. 61 ครูส่งข้อสอบกลางภาค 1/2561
วิชาการกำหนด
ครูส่งข้อสอบกลางภาค 1/2561
มีแนวข้อสอบ O-Net
14 ก.ค. 61 ถึง 24 ก.ค. 61 "ปิด" โรงเรียน มหกรรมกีฬา
เป็นที่พักนักกีฬา เป็นเจ้าภาพกีฬาเปตอง เป็นเจ้าภาพกีฬาบริดจ์
13 ก.ค. 61 ถึง 15 มิ.ย. 61 "ปิด" โรงเรียน ค่ายวิชาการโปงลาง/ค่ายคุณธรรม ม.ต้น-ปลาย
13-15 กรกฏาคม 2561
ค่ายวิชาการ >> หอประชุม โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
ค่ายคุณธรรม >> มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
12 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 ม.3 และ ม.6 สอบแก้ตัว
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
09 มี.ค. 61 ม.3 ม.6 รับใบประกาศยบัตร ปัจฉิมนิเทศ และประกาศผลเรียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
05 มี.ค. 61 ถึง 08 มี.ค. 61 ส่งผลการเรียนและสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 3
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
03 มี.ค. 61 ถึง 04 มี.ค. 61 นักเรียน ม.6 สอบ O-NET
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคมและอื่นๆ ฝ่ายวิชาการ
01 มี.ค. 61 วันหยุดราชการ มาฆบูชา
วันมาฆบูชา
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 สอบวัดผลการเรียนปลายภาค
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
19 ก.พ. 61 ถึง 23 ก.พ. 61 โรงเรียนจัด สอนเสริม ติว O-NET นักเรียน ม.6
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
03 ก.พ. 61 ถึง 04 ก.พ. 61 นักเรียน ม.3 สอบ O-NET
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ม.ค. 61 ถึง 01 ก.พ. 61 โรงเรียนจัด สอนเสริม ติว O-NET นักเรียน ม.3
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
18 ม.ค. 61 ถึง 20 ม.ค. 61 นักเรียนเข้าค่ายพักแรม และทัศนศึกษา
18-20 มกาคม 2561 นักเรียน ม.1-3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ สถานที่ที่โรงเรียนกำหนด
18-19 มกราคม 2561 นักเรียน ม.4-6 จัดทัศนศึกษา ณสถานที่ที่โรงเรียนกำหนด 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
16 ม.ค. 61 โรงเรียนหยุดเนื่องจาก วันครู
ครู ทำกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ สถานที่ที่ สพม.28 กำหนด
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
12 ม.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 2/2560
กิจก
หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ ฝ่ายกิจการนักเรียน/ฝ่ายวิชาการ
08 ม.ค. 61 ถึง 12 ม.ค. 61 กำหนดส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2
มีคะแนนสอบกลางภาคและเช็คเวลาเรียน 12 สัปดาห์
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
30 ธ.ค. 60 ถึง 02 ม.ค. 61 ปิดโรงเรียนวันส่งท้ายปีเก่าและวันต้อนรับปีใหม่
ปิดวันเสาร์ที่ 30 ถึงวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560
ปิดวันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2561
ปิดชดเชยวันอังคารที่ 2 มกราคม 2561 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 ธ.ค. 60 นักเรียนและครู จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นักเรียน ม.1-6 จัดงานเลี้ยงสังสันต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
26 ธ.ค. 60 ถึง 28 ธ.ค. 60 สอบวัดผลการเรียนกลางภาค
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
10 ธ.ค. 60 ถึง 11 ธ.ค. 60 วันหยุดราชการ
10 ธค.2560 หยุดวันรัฐธรรมนูญ
11 ธค.2560 หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
05 ธ.ค. 60 วันหยุดราชการ
วันคล้ายวันพระราชสมภพ ในหลวง ร.9
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
04 ธ.ค. 60 ถึง 08 พ.ย. 60 กำหนดส่งงานการเรียนการสอน งานวิชาการ
1.แผนหลัก/กำหนดการสอนทุกรายวิชา
2.วิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัด 1 รายวิชา
3.แผนการสอนรายคาบ 1 รายวิชา
4.สมุด ปพ.5 ครั้งที่ 1
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
29 พ.ย. 60 ถึง 29 มี.ค. 61 ม.3 ม.6 รับใบ ปพ.1
ใบแสดงผลการเรียน 
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ฝ่ายวิชาการ
27 พ.ย. 60 ถึง 28 พ.ย. 60 ศึกษาดูงานสวนพฤกศาสตร์และเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพฯ จ.สระบุรี
ศูนย์เครือข่ายการเียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต.ซำผักแพว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี กภว.
22 พ.ย. 60 ทดสอบความรู้ PISA
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม วิชาการ
27 ก.พ. 60 ถึง 28 ก.พ. 60 สอบปลายภาค 2/2559
วิชาการ
13 ก.พ. 60 ถึง 17 ก.พ. 60 ติวโอเน็ต ม.6
วิชาการ
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 นักเรียน ม. 3 สอบ O-Net
วิชาการ
30 ม.ค. 60 ถึง 03 ก.พ. 60 สอนเสริมติวโอเนต (O-Net)
วิชาการ
19 ม.ค. 60 ถึง 20 ม.ค. 60 จัดทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
วิชาการ
19 ม.ค. 60 ถึง 21 ม.ค. 60 เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2559
เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาด เดินทางไกล ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ วัดเขากระโดง ห้วยเสนง
เดินทางโดยรถไฟฟรี ขาไป > เดินทางไกลไปค่ายลูกเสือ 
ขากลับ > รถโดยสารเหมาส่งขึ้นรถไฟฟรี

วิชาการ
16 ม.ค. 60 วันครู ปี 2560
วิชาการ
31 ธ.ค. 59 ถึง 03 ม.ค. 60 โรงเรียนปิดวันส่งท้ายปีเก่าและวันขึ้นปีใหม่
วิชาการ
27 ธ.ค. 59 ถึง 29 ธ.ค. 59 สอบกลางภาค 2/2559
ิวิชาการ
07 ก.ค. 59 ถึง 09 ก.ค. 59 เข้าค่ายคุณธรรม ฉลองครองราชย์ครบ 70 ปี
สถานที่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีสะเกษ
บ้านง้อ ตำบลน้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีะเกษ
26 มิ.ย. 59 ถึง 29 มิ.ย. 59 นำพาครูเกษียณทัศนศึกษาไหว้พระ
ตามสะดวก ครู กภว
23 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 กีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559
โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม กำหนดจัดกีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2559
กีฬาตามคณะสีที่สังกัด กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
16 พ.ค. 59 ถึง 10 ต.ค. 59 เปิดภาคเรียน 1/2559
-นักเรียนทุกคนมาโรงเรียน
-รับตารางสอน
-เริ่มเรียนวันแรก
ครู-ปกติ นักเรียน-ชุดนักเรียน โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
10 พ.ค. 59 คุณครูเริ่มลงเวลาปฏิบัติราชการ
22 ธ.ค. 58 ถึง 24 ธ.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
วิชาการ
16 ธ.ค. 58 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงานพระราชทานเพลิงพระศพ 'สังฆราช' 16 ธ.ค. ทั่วไทยจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์
สังคมฯ
12 ต.ค. 58 ถึง 14 ส.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
วิชาการ
01 ต.ค. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
30 ก.ย. 58 ถึง 02 ต.ค. 58 ครูทุกคนส่งรายการวิจัย 5 บท
วิชาการ
07 ก.ย. 58 ถึง 23 ก.ย. 58 โรงเรียนเป็นฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ปี 2558
24 ส.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 ส่งแผนการสอนรายคาบ # 2
วิชาการ
18 ส.ค. 58 ถึง 21 ส.ค. 58 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
15 ส.ค. 58 ถึง 16 ส.ค. 58 ส่งผลการเรียนและส่งสมุด ปพ.5 #4
11 ส.ค. 58 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผ้าไทยสวยงาม สุภาพเรียบร้อย สังคมศึกษาฯ
03 ส.ค. 58 ถึง 07 ส.ค. 58 ครูผู้สอนส่ง ปพ.5
ครูผู้สอนส่งสมุด ปพ.5 มีคะแนนสอบกลางภาค คะแนนจุดประสงค์ และเช็คเวลาเรียน
วิชาการ
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 สอบกลางภาค
ม.1-ม.6 สอบกลางภาค
สุภาพ
16 ก.ค. 58 สพม.28 สหวิทยาเขตรัตนวงษา นิเทศโรงเรียน
นิเทศตามเอกสาร...นิเทศกลุ่มสาระ
ดังนั้น...ไม่ต้องจัดเอกสารใหม่
สุภาพ
14 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 ส่งข้อสอบกลางภาค
ให้ครูทุกคน...ส่งข้อสอบกลางภาค
ตามที่ได้ขอเวลาสอบไว้
ครูสุภาพ-นักเรียนชุดนักเรียน วิชาการ
14 ก.ค. 58 นำงานที่ใช้ในการนิเทศกลุ่มสาระจัดโต๊ะที่หอประชุม
ครูทุกท่าน...นำเอกสารจัดตามรายการที่แจ้ง
ตั้งโต๊ะตามกลุ่มสาระที่หอประชุมโรงเรียน
สุภาพ วิชาการ
11 มิ.ย. 58 กิจกรรม...วันไหว้ครู
เริ่มกิจกรรม...ตั้งแต่เวลา  8.30 น. หลังเข้าแถวเคารพธงชาติ
1. นักเรียนชั้น ม.1-6 ทำพานเพื่อบูชาครูและประกวดพาน ระดับ ม.ต้น และ ม.ปลาย
2. นักเรียนชั้น ม.1-6 ร่วมพิธีไหว้ครูโดยพร้อมเพรียงกัน
3. คุณครูทุกท่านร่วมงาน แต่งชุดผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

หอประชุมโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม/นักเรียน-ชุดนักเรียน,คุณครูชุดผ้าไทย ฝ่ายกิจการนักเรียน
19 ม.ค. 58 ถึง 28 ม.ค. 58 สอนเสริมติวข้อสอบให้นักเรียน ม.3
งานวิชาการ
19 ม.ค. 58 ครูผู้สอนส่งสมุด ปพ.5 ครั้งที่ 2 พร้อมมีคะแนนสอบกลางภาคและเวลาเรียนถึงสัปดาห์ที่ 20
งานวิชาการ
16 ม.ค. 58 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนร่วมกิจกรรมวันครู นักเรียนหยุดการเรียน
13 ม.ค. 58 ถึง 15 ม.ค. 58 สอบวัดผลกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
งานวิชาการ
31 ธ.ค. 57 ถึง 04 ม.ค. 58 ปิดเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
25 ธ.ค. 57 ถึง 29 ธ.ค. 57 แข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม
กลุ่มสาระพละศึกษาฯ
19 ธ.ค. 57 ประเมินกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
งานวิชาการ
17 ธ.ค. 57 ถึง 18 ธ.ค. 57 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-net
งานวิชาการ
21 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
20 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
19 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
วิชาการ
18 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
18 ส.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
วิชาการ
12 ส.ค. 57 หยุดวันแม่แห่งชาติ
โงเรียน
11 ส.ค. 57 กิจกรมวันแม่แห่งชาติ
สังคม+งานกิจกรรม
04 ส.ค. 57 ถึง 08 ส.ค. 57 ครูส่ง ปพ.5 ครั้งที่ 2
วิชาการ
28 ก.ค. 57 ถึง 13 ส.ค. 57 ปิดเรียน เพื่อฝึกให้ให้นักเรียนนักศึกษาวิชาทหารฝึกภาคสนาม
โรงเรียน
25 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
วิชาการ
24 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและแนะแนว
วิชาการ
23 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
วิชาการ
22 ก.ค. 57 ถึง 25 ก.ค. 57 สอบกลางภาค 1/2557
โรงเรียน
22 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
วิชาการ
21 ก.ค. 57 นิเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วิชาการ
14 ก.ค. 57 ถึง 18 ก.ค. 57 เตรียมสอบกลางภาพ - ครูส่งข้อสอบกางภาค 1/2557
วิชาการ
11 ก.ค. 57 ถึง 12 ก.ค. 57 หยุดวันอาสาหบูชา และวันเข้าพรรษา
โรงเรียน
08 ก.ค. 57 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้รายคาบครั้งที่ 2
วิชาการ
04 ก.ค. 57 ถึง 11 ก.ค. 57 ปิดทำการเรียนการสอน -การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28
ปิดทำการเรียนการสอน -การแข่งขันกีฬานักเรียนและบุคลากร สพม.28
13 มี.ค. 57 ถึง 23 มี.ค. 57 จังหวัดศรีสะเกษจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 30 "ศรีสะเกษเกมส์"
24 ม.ค. 57 นักเรียนทัศนศึกษา
นักเรียนมัธยศึกษาตอนปลาย ทัศนศึกษา จังหวัดนครราชศรีมา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 ม.ค. 57 ถึง 25 ม.ค. 57 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2556
ปกติ กิจกรรมโรงเรียน
22 ม.ค. 57 ถึง 24 ม.ค. 57 ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าค่าย
ลูกเสือ-ยุวกาชาด เข้าค่าย ณ ค่ายลูกเสือกรมทหารราบที่ 6 อำเภอวารินทร์ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
กรรมพัฒนาผู้เรียน
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบวัดผลกลางภาค
สอบวัดผลกลางภาค
13 ม.ค. 57 ถึง 15 ม.ค. 57 สอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
นักเรียน งานวิชาการ
29 ธ.ค. 56 คณะครูนักเรียน ร่วมงานกาชาดประจำปี
27 ธ.ค. 56 ถึง 28 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่ารับปีใหม่
ปกติ กิจกรรมโรงเรียน
24 ธ.ค. 56 ถึง 27 ธ.ค. 56 การแข่งขันกีฬาภายใน
กีฬา พลศึกษา
11 ธ.ค. 56 ถึง 12 ธ.ค. 56 กิจกรรมไกรภักดีวิทยาคมก้าวหน้าพัฒนาสู่อาเซียน ครั้งที่ 2
ปกติ โรงเรียนไกรภักดีวทยาคม
04 ธ.ค. 56 ถึง 05 ธ.ค. 56 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ปกติ โรงเรียนไกรภักดีวทยาคม