ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
24 ก.ค. 62 ถึง 26 ก.ค. 62 สอบกลางภาค 1/2562
ข้อสอบกลางภาค 1/2562
24 ก.ค. 62 ถึง 31 ก.ค. 62 ครูประจำวิชากรอกคะแนน sgs
16 ก.ค. 62 ถึง 17 ก.ค. 62 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม ปิดเนื่องในวันหยุด อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา
15 ก.ค. 62 ถึง 19 ก.ค. 62 กำหนดส่งข้อสอบกลางภาค 1/2562
กำหนดให้ครูผู้สอนส่งข้อสอบกลางภาค 1/2562
15 ก.ค. 62 กิจกรรมวันอาสาฬบูชา
สังคมศึกษาฯ
24 มิ.ย. 62 ถึง 26 มิ.ย. 62 กิจกรรมวันสุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทย
17 มิ.ย. 62 ถึง 21 มิ.ย. 62 ครูประจำวิชาส่งแบบ ปพ.5 ครั้งที่ 1
งานวิชาการ
17 มิ.ย. 62 ถึง 28 มิ.ย. 62 สอบแก้ตัวกรณีพิเศษ
งานวิชาการ
13 มิ.ย. 62 กิจกรรมพิธีการไหว้ครู ปีการศึกษา 2562